Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Amazon Services Europe İş Çözümleri Sözleşmesi

İşbu Sözleşmenin İngilizce metni, hukuken amir olan metindir. Bu metnin Türkçe’ye çevirisi, sadece atıfta kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır.

Genel Şartlar

İŞBU SÖZLEŞME, AMAZON’DA SATIŞ HİZMETİNE ERİŞMENİZİ VE HİZMETTEN FAYDALANMANIZI DÜZENLEYEN ŞART VE KOŞULLARI İÇERMEKTE VE SİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME (“SİZ”) İLE AMAZON SERVİCES EUROPE SARL. ARASINDA BİR ANLAŞMA OLUŞTURMAKTADIR. HİZMETE KAYIT YAPTIRDIĞINIZDA VEYA HİZMETİ KULLANDIĞINIZDA, SİZ (KENDİNİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME ADINA) AMAZON’DA SATIŞ HİZMETİNE İLİŞKİN HİZMET ŞARTLARININ VE PROGRAM POLİTİKALARININ DA DÂHİL OLDUĞU İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARIYLA BAĞLI OLACAĞINIZI KABUL ETMEKTESİNİZ.

İşbu Sözleşmede kullanılan, “biz”, “bizi” ve “Amazon” sözcükleri, geçerli olan Hizmet Şartlarında ismi bulunan Amazon şirketini ve “siz” sözcüğü de (başvuru sahibinin bireysel olarak bir Hizmet için kaydolması veya bir Hizmeti kullanması halinde) başvuru sahibini veya (bir işletme olarak bir Hizmet için kaydolma veya bir hizmeti kullanma halinde) başvuru sahibini istihdam eden işletmeyi ifade eder. Büyük harf ile yazılmış olan sözcükler, aşağıdaki Tanımlar’da yer alan anlamlara sahiptir. Bu Genel Şartlar ile Hizmet Şartları arasında uyuşmazlık olması halinde, Hizmet Şartları geçerli olacaktır.

 1. Üye Olunması

Üye olma sürecine başlamak için, Amazon’da Satış Hizmetine ilişkin olarak kayıt sürecini tamamlamanız gerekmektedir. Hizmet için kayıt yaptırmak veya Hizmeti kullanmak suretiyle, Amazon’un ve/veya Amazon’un bağlı şirketlerinin çalışanlarının sözlü veya yazılı şekilde yaptıkları beyanlara dayanarak hareket etmediğinizi ve bu hizmeti kendinizin yapmış olduğu araştırma ve değerlendirmelere dayanarak tercih ettiğinizi teyit etmiş olursunuz. Tarafların Hizmetten faydalanabilmesi, geçerli mevzuat uyarınca tarafların hukuka uygun şekilde sözleşme akdedebilmelerine ve sözleşmenin tarafı olabilmelerine bağlıdır. Başvurunuzda kendinizin (veya işletmenizin) adını, adresini, telefonunu ve e-posta adres bilgilerini sunmanız gerekmektedir. Herhangi bir zamanda, takdiri sadece bize ait olmak üzere ve önceden bildirim yapmamız gerekmeksizin Hizmeti ifa etmeyi sona erdirebiliriz.

 1. Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Ödenmesi

Ücretler hakkındaki ayrıntılar, Hizmet Şartlarında eksksiz olarak açıklanmaktadır. İşbu Sözleşmede veya Hizmet Şartlarında aksi düzenlenmediği takdirde, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yaptığınız masrafların tamamından siz sorumlu olacaksınız. Hizmetten faydalanabilmek için, Amazon tarafından onaylanan bir veya birden fazla kredi kartına (“Kredi Kartınız”) ait geçerli kredi kartı bilgilerini ve Amazon’un standart olarak işlevleri (ki söz konusu işlevler önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda tarafımızca değiştirebilir veya sonlandırabilir) tarafından desteklenen bir ülkede bulunan ve Amazon’un uygun bulacağı hesapları sunan bir bankada kendi adınıza açılmış geçerli bir banka hesabına (“Banka Hesabınız”) ait bilgileri bize sunmanız gerekmektedir. Hizmetle bağlantılı olarak, sadece Hizmet için kullanmaya yetkili olduğunuz ismi kullanacak ve şimdiye kadar sayılmış olan bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla bu bilgileri gerektiğinde güncelleyeceksiniz. Sizin hakkınızdaki bilgileri (güncellenen bilgiler de dâhil olmak üzere) doğrulamamız, muhtelif zamanlarda sizin hakkınızda kredi raporları almamız, Kredi Kartınızı kullanıma açan kuruluştan hesabınızla ilgili elektronik işlemleri gerçekleştirmemizi sağlayacak şekilde kredi yetkileri almamız ve sizin bize ödemeniz gereken (masraf ödemesi veya sair şekildeki) tüm bedelleri Kredi Kartınızdan çekmemiz veya Banka Hesabınıza borç kaydettirmemiz için bize yetki vermektesiniz. Size yapacağımız tüm ödemeleri, Amazon’un takdirine göre, Banka hesabınıza çekle veya belirleyeceğimiz başka bir yöntemle ödeyeceğiz. Kredi Kartınızdan ödeme çekebileceğimiz gibi, (a) sizin bize ödemeniz gereken (masraf ödemesi veya başka bir ad altındaki) meblağları (İhtiyati Fon hesabında tutulan tüm meblağlar dâhil olmak üzere) size yapacağımız ödemelerden mahsup edebiliriz veya (b) bize ödemeniz gereken meblağlar için size fatura kesebiliriz. Size fatura kestiğimiz takdirde, faturalanan meblağları ilgili faturayı alır almaz ödemeniz gerekecektir. Aksi düzenlenmiş olmadıkça, işbu Sözleşmede öngörülmüş olan tüm meblağlar Yerel Para Birimi üzerinden belirtilecek ve gösterilecek olup işbu Sözleşmede öngörülmüş olan tüm ödemeler Yerel Para Birimiyle yapılacaktır. Hatalı veya mükerrer işlem tespit ettiğimiz takdirde, size ilerde ödemekle yükümlü olduğumuz meblağlardan mahsupta bulunarak, ilgili miktarı Kredi Kartınızdan çekerek veya sizden hukuka uygun başka bir yöntemle ödeme yapmanızı talep ederek sizden geri ödeme alma hakkımızı saklı tutmaktayız; ancak bu durum, sizin böyle bir meblağı ödemenizin gerekip gerekmediği veya bu ödemenin vadesinin gelip gelmediğiyle ilgili olarak Amazon’a karşı iyi niyetle uyuşmazlık iddiasında bulunma hakkınızı sınırlamayacaktır.

İşbu Sözleşmeyle bağlantılı eylemlerinizin ve/veya ifalarınızın müşteri şikâyetlerine, geri ödemelere veya sair taleplere yol açabileceği kanaatine vardığımız takdirde, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Sözleşme kapsamında size yapmamız gereken veya sair nedenlerle vadesi gelmiş olan ödemeleri, (a) askıya almanın başlangıç tarihinden sonraki doksan (90) günlük sürenin sona ermesi ile veya (b) Sözleşmeyle bağlantılı eylemleriniz ve/veya ifanız hakkındaki inceleme(ler)in tamamlanmasından hangisi daha önce gerçekleşirse o zamana kadar geciktirebiliriz ve ödeme yapmayı askıya alabiliriz. Hesabınızın dolandırıcılık veya sair hukuka aykırı eylemde bulunmak amacıyla kullanılmış olduğunu tespit edersek, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ödemeleri ve para havalelerini kalıcı olarak durdurabiliriz. Banka hesaplarımızın bakiyeleri üzerinden faiz ödenecek olması halinde, bu faizin bir kısmı işbu Sözleşme kapsamındaki hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi için geçen süreden kaynaklanıyor olsa da, bu faizlerin tamamı üzerinde hak sahibi olduğumuzu kabul etmektesiniz.

Bu Sözleşmeden doğan ödeme yükümlülüklerinizi güvence altına almak için asgari bir meblağı nezdimizde tutmanızı veya bu kapsamda bağımsız bir fon oluşturmanızı (“İhtiyati Fon”) talep edebiliriz. İhtiyati Fon, size (ters ibraz bedelleri ve kredi riskleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Hizmet sağlamak adına aldığımız riskleri karşılaması için bizim belirleyeceğimiz bir meblağ veyahut bizim ilgili Hizmeti sağlamak için destek aldığımız herhangi bir üçüncü kişi, işlemci ve finans kuruluşu tarafından uygun görülecek bir meblağ olacaktır. İhtiyati Fon miktarı herhangi bir zamanda artırılabilir, azaltılabilir veya kaldırılabilir. İhtiyati Fon’u Satış Gelirlerinizden, talebimiz üzerine gönderdiğiniz meblağlardan veya bu Sözleşme altında size borçlu olduğumuz meblağlardan karşılayabileceğimizi kabul etmektesiniz. Ayrıca; bize, iştiraklerimize veya diğer müşterilerimize borçlu olduğunuz meblağları tahsil etmek için, size önceden bildirimde bulunmaksızın, İhtiyati Fon’dan para çekme veya borç yazma yetkisini bize vermektesiniz.

 1. Süre ve Fesih

İşbu Sözleşmenin süresi, Hizmetten faydalanmak için yaptırdığınız kaydın tamamlandığı tarihte başlayacak ve işbu Sözleşme aşağıda belirtilen şekilde sizin veya bizim tarafımızdan feshedilene kadar devam edecektir (“Süre”). Herhangi bir zamanda bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir nedenle işbu Sözleşmeyi veya Hizmetlerden herhangi birini feshedebilir veya askıya alabiliriz. Siz de, herhangi bir zamanda Amazon’un belirlediği yöntemleri kullanarak herhangi bir nedenle işbu Sözleşmeyi veya Hizmetlerden herhangi birini feshedebilirsiniz. Bir Hizmetin feshedilmesi veya askıya alınması, aksi açıkça belirtilmediği takdirde, başka bir Hizmetin feshedilmesine veya askıya alınmasına yol açmayacaktır. Fesih üzerine tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki tüm hak ve borçları sona erecektir; ancak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ve 18’inci Maddeler fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir. İlgili Hizmet Şartlarına göre fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecek olan şartlar da fesihten sonra yürürlükte kalacaktır.

 1. Lisans

Sizin her türlü Materyallerinizi kullanmamız, çoğaltmamız, icra etmemiz, (halka yönelik iletişimle) teşhir etmemiz, dağıtmamız, uyarlamamız, değiştirmemiz, başka bir formata uygun hale getirmemiz, Materyallerinize dayanan türev eserler meydana getirmemiz ve bunları kullanmamız, Materyallerinizi sair şekillerde ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullanmamız ve sayılan bu haklar için bağlı şirketlerimize ve Amazon’un Bağlantılı Varlıklarının (Amazon Associated Properties) işletmecilerine alt lisans vermemiz için bize ücretsiz, münhasır olmayan, dünya çapında geçerli, sürekli ve gayrikabili rücu bir hak ve lisans vermektesiniz; ancak bu hak ve lisans, bizim de Markalarınızın sizin sunduğunuz formunu (sunum amaçlı olarak gerekli olduğu ölçüde markaların boyutlarının göreceli oranları aynı kalacak şekilde değiştirilmesi hariç olmak üzere) değiştirmediğimiz ve Markalarınızın belirli kullanımlarının (Amazon Sitesi veya Hizmetler yoluyla size sağlanan standart işlemleri kullanarak bunu sizin yapamadığınız hallerde) kaldırılması yönündeki taleplerinize uyduğumuz müddetçe geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir şey, Materyallerinizi geçerli mevzuata uygun olarak sizden veya bağlı şirketlerinizden lisans almaksızın kullanabildiğimiz hallerde sizin izniniz olmadan kullanma hakkımızı (telif hakları hukuku uyarınca adil kullanım, marka hukuku uyarınca referans kullanımı veya üçüncü bir kişiden alınan geçerli bir lisans gibi) engellemeyecek veya zedelemeyecektir. 

 1. Beyanlar

(a) Bir işletmeyseniz, işletmenizin kayıtlı olduğu bölgenin kanunlarına uygun olarak kurulmuş, mevcudiyetini sürdüren ve itibar sahibi bir işletme olduğunuzu; (b) işbu Sözleşmeyi akdetmek, işbu Sözleşme kapsamındaki borçları ifa etmek ve işbu Sözleşme kapsamındaki hakları, lisansları ve yetkileri vermek için gereken her türlü hakka, ehliyete ve yetkiye eksiksiz olarak sahip olduğunuzu; (c) sizin veya bağlı şirketlerinizin Amazon’a veya Amazon’un bağlı şirketlerine sunduğu her bilginin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla gerektiğinde bu bilgileri derhal güncelleyeceğinizi, (d) sizin ve sizin finansal kuruluşunuzun/kuruluşlarınızın yaptırımlara tabi olmadığınızı,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri (örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesi ve Yabancılara Uygulanan Yaptırımlardan Kaçanlar Listesi ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı’nın Kuruluşlar Listesi), Avrupa Birliği veya üye devletleri, veya diğer ilgili devlet makamları nezdinde tutulanlar da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasaklı veya kısıtlı kişi listesine tabi olmadığınızı, bunlarda yer alan bir şirketçe kontrol edilmediğizi veya böyle bir şirketin alt şirketi olmadığınızı ve (e) sizin, alt yüklenicilerinizin, acentelerinizin ve tedarikçilerinizin işbu Sözleşme kapsamındaki borçlarınızın ifası ve haklarınızın kullanılması sırasında geçerli Kanunların tamamına riayet edeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 1. Tazmin Taahhüdü

(a) İşbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerinizden herhangi birini fiilen ihlal etmeniz veya ihlal ettiğinizin iddia edilmesi; (b) sizin sahibi olduğunuz veya işlettiğiniz satış kanalları, (bunların satışa sunulması, satılması, siparişlerin yerine getirilmesi, siparişlerin iptal edilmesi, Ürünler için yapılan ödemelerin iadesi, Ürünlerin iadesi veya bunlarda değişiklik yapılması dâhil olmak üzere) Ürünleriniz, Materyalleriniz, yukarıda sayılmış olan durumlardan herhangi birinin Fikri Mülkiyet Haklarını fiilen ihlal etmesi veya ihlal ettiği yönünde bir iddiada bulunulması bunlarla bağlantılı olarak yaralanmalar, can ve mal kayıpları ya da (c) Vergileriniz veya Vergilerinizin tahsil edilmesi, ödenmesi ya da tahsil edilememesi veya ödenmemesi nedeniyle veya dolayısıyla ortaya çıkabilecek her türlü talep, zarar, ziyan, uzlaşma, maliyet, masraf veya sair yükümlülük (avukatlık ücretleri de dâhil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere) (Her biri “Talep” olarak anılacaktır.) hakkında bizi ibra etmekte, bizi, bağlı şirketlerimizi (ve bizim veya bağlı şirketlerimizin görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini) bu Taleplere karşı savunmayı ve bu Taleplerden ari tutmayı ve bize ve bağlı şirketlerimize (ve bizim ve bağlı şirketlerimizin görevlilerine, yöneticilerine, çalışanlarına ve temsilcilerine) bu Talepleri tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Tazmine tabi her Talep hakkında bizi savunmak için makul olarak uygun sayılacak bir avukata vekaletname vereceksiniz. Herhangi bir zamanda, tazmin yükümlülüğünüze konu olan bir Talebin bizi olumsuz yönde etkileyebileceğini tespit ettiğimiz takdirde, geçerli mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde, masraflarını kendimiz karşılamak suretiyle savunmayı devralabiliriz. Hiçbir Talep hakkında, önceden yazılı iznimizi almaksızın mahkeme kararı alınmasına izin veremez veya uzlaşmaya gidemezsiniz. Biz de bu izni vermekten makul olmayan şekilde imtina etmeyeceğiz.

 1. Sorumluluğun Reddi
 2. A. AMAZON İNTERNET SİTESİ, HİZMETLER VE HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK MEVCUT OLAN VEYA SUNULAN TÜM İÇERİKLER, YAZILIMLAR, FONKSİYONLAR, MATERYALLER VE BİLGİLER “OLDUKLARI GİBİ” SUNULMAKTADIRLAR. SİZ, HİZMETLERİN KULLANICISI OLARAK, AMAZON İNTERNET SİTESİNİ, HİZMETLERİ VE AMAZON’UN HİZMETLERE KATILMANIZA YARDIMCI OLMAK AMACIYLA SUNDUĞU SATICI MERKEZİNİ VEYA SAİR ÇEVRİMİÇİ PORTAL VEYA ARAÇLARI, TÜM RİSKLERİ KENDİNİZ ÜSTLENMEK SURETİYLE KULLANMAKTASINIZ. HUKUKEN İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE, BİZ VE BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ: (1) İŞBU SÖZLEŞME VE İŞBU SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN HİZMET VE İŞLEMLER, BİLHASSA SATILABİLİR OLMA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA FİKRİ HAK İHLALİNDE BULUNMAMA HAKKINDAKİ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ; (2) İŞİN VEYA İFANIN OLAĞAN AKIŞINDAN VEYA TİCARİ KULLANIMDAN DOĞAN ZIMNİ TAAHHÜTLERİ VE (3) İHMALİMİZDEN KAYNAKLAMIŞ OLSA DAHİ, HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN OLAN BORÇLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ, HAKLARI, TALEPLERİ VE BAŞVURU YOLLARINI REDDETMEKTEYİZ. AMAZON İNTERNET SİTESİNDE VE HİZMETLERDE YER ALAN İŞLEVLERİN SİZİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI VEYA BU İŞLEVLERİN ZAMANINDA, GÜVENLİ, KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLARAK SUNULACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEYİZ VE İŞLEMLERİN ALINMASINI, İŞLENMESİNİ, KABUL EDİLMESİNİ, TAMAMLANMASINI VEYA MUTABAKATININ YAPILMASINI ETKİLEYEBİLECEK SİSTEM HATALARI VE DİĞER KESİNTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETLERİN HİÇBİR ŞEKİLDE KESİNTİYE UĞRAMASINDAN SORUMLU OLMAYACAĞIZ. BAZI ÜLKELERİN KANUNLARI, ZIMNİ TAAHHÜTNAMENİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR; BU DURUMDA YUKARIDAKİ SORUMLULUĞUN REDDİ HAKKINDAKİ BEYANIMIZ SİZE UYGULANAMAYABİLİR. BİZ VE BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ, GEÇERLİ MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ SINIRLAR ÇERÇEVESİNDE SARİH, ZIMNİ VEYA KANUNDAN KAYNAKLANAN VE SATILABİLİR OLMA, KALİTE AÇISINDAN TATMİN EDİCİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMEME VEYA ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL HAKKINDAKİ TAAHHÜTLERİ DE KAPSAYAN HER TÜRLÜ TAAHHÜTNAMEYİ REDDETMEKTEYİZ.

  B. AMAZON, MÜŞTERİ VE SATICILAR ARASINDAKİ YA DA İŞLEME KATILAN DİĞER TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TARAFI DEĞİLDİR. BU NEDENLE, İŞLEME KATILANLARDAN BİRİ VEYA BİRDEN FAZLASI ARASINDA BİR UYUŞMAZLIĞIN DOĞMASI HALİNDE İŞLEME KATILANLARDAN HER BİRİ AMAZON’U (VE AMAZON’UN TEMSİLCİLERİNİ VE ÇALIŞANLARINI) BU UYUŞMAZLIKLARDAN DOĞAN VEYA BU UYUŞMAZLIKLARLA BAĞLANTILI OLAN HER TÜRDEKİ VE NİTELİKTEKİ, BİLİNEN VEYA BİLİNMEYEN, TAHMİN EDİLEN VEYA EDİLEMEYEN, AÇIKLANAN VEYA AÇIKLANMAYAN TÜM TALEP, İSTEK VE (GERÇEKLEŞEN VE DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN) ZARARLARDAN İBRA EDERLER.

 3. Sorumluluğun Sınırlandırılması

BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK SİZİN VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİNİZİN YAPTIĞI YATIRIMIN KARŞILANMASI, TAHSİL EDİLMESİ VEYA TAZMİN EDİLMESİ GİBİ DOLAYLI ZARARLARDAN YA DA BU SÖZLEŞME NEDENİYLE VEYA DOLAYISIYLA ORTAYA ÇIKAN KAR, GELİR, İŞ VEYA VERİ KAYIPLARINDAN, CEZAİ ŞARTLARDAN VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN SİZE VEYA DİĞER KİŞİLERE KARŞI (SÖZLEŞME, GARANTİ, HAKSIZ FİİL VEYA SUÇ NEDENİYLE (İHMAL, ÜRÜN SORUMLULUĞU, SAİR TÜRDEKİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR VEYA BAŞKA SORUMLULUK SEBEPLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE)), AMAZON’A SÖZ KONUSU MASRAFLARIN VEYA ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAĞIZ. AĞIR İHMAL VEYA KASITLI SUİİSTİMAL HALLERİ HARİCİNDE, İŞBU SÖZLEŞME VEYA İŞBU SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN İŞLEMLER HAKKINDAKİ SORUMLULUĞUMUZUN HERHANGİ BİR AN İTİBARİYLE TOPLAMI, SÖZ KONUSU ANDAN ÖNCEKİ ALTI AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE SİZİN BU TALEBE YOL AÇAN SÖZ KONUSU HİZMETLE BAĞLANTILI OLARAK AMAZON’A ÖDEDİĞİNİZ MEBLAĞLARIN TOPLAMINI AŞMAYACAKTIR.

 1. Vergiye İlişkin Hususlar

Taraflar arasında, Vergilerinizin tamamının tahsil edilmesinin ve ödenmesinin, ilgili tüm vergi beyannamelerinin sunulmasının sorumluluğu size ait olacaktır. Amazon bu tür satışlardan doğan hiçbir vergiyi tahsil etmekle, ödemekle veya beyan etmekle yükümlü değildir. Aksinin belirtildiği haller haricinde, sizin işbu Sözleşme uyarınca ödeyeceğiniz ücretlere katma değer vergisi, satış vergisi, kullanım vergisi veya benzer vergiler dâhil değildir ve sizin bu meblağlar üzerinden tahakkuk ettirilen ve ödenmesi gereken tüm vergileri ödemeniz gerekmektedir. Kanunun veya bir idarenin bizim sizden katma değer vergisi, satış vergisi, kullanım vergisi veya benzer vergileri tahsil etmemizi gerekli kılması halinde, siz bu vergileri bize ödemekle yükümlü olacaksınız.

Tarafınızca ödenecek ücret ve masraflara, Türkiye içinde veya dışında herhangi bir devlet veya vergi makamınca uygulanabilecek ilgili satış vergileri ve KDV dâhil olmak üzere, hiçbir vergi ve harç dâhil değildir. Sizden vergilerinizi tahsil etme yükümlülüğümüz olup olmadığını belirlemek için ihtyacımız olan ve makul olarak talep ettiğimiz, vergi kimlik numaranız dâhil olmak üzere, bütün bilgileri bize sağlayacaksınız. Yasal olarak satış, kullanım veya benzeri bir işleme ilişkin vergiden muaf tutulma hakkınız olması halinde, bize, tabi olduğunuz her bir vergi rejimi için hukuken yeterli vergiden muafiyet belgenizi sunmakla yükümlü olacaksınız. Vergi muafiyet belgelerinizi, bunları teslim aldığımız tarihten sonra hesabınızda oluşan ücretlendirmelere yansıtacağız. Kanunen bir indirim veya tevkifat yapılması gerektiği halde, bizi bu hususta bilgilendirerek, elimize geçen net miktarın, bir indirim veya tevkifat yapılması gerekmeseydi elde edecek olduğumuz tutara eşdeğer olmasını sağlayacak miktardaki ek ödemeleri yapacaksınız. Ek olarak,  indirilen ve tevkif edilen tutarların, ilgili vergi makamına ödendiğini gösterir belgeleri bize sağlayacaksınız.

 1. Gizlilik

Hizmetten faydalanırken, bizim hakkımızda veya Hizmet hakkında genel olarak kamuoyuna açıklanmayan Amazon İşlem Bilgileri gibi bilgileri elde edebilirsiniz (“Gizli Bilgiler”). (a) Gizli Bilgilerin tamamının münhasıran Amazon’un mülkiyetinde olmaya devam edeceğini, (b) Gizli Bilgileri sadece Hizmete katılmanız için makul olduğu ölçüde kullanacağınızı, (c) aksi takdirde Gizli Bilgileri herhangi bir gerçek kişiye, şirkete veya sair üçüncü kişiye açıklamayacağınızı ve (d) Gizli Bilgilerin işbu Sözleşmede açıkça izin verilen haller dışında kullanılmasını veya ifşa edilmesini engellemek için makul tüm önlemleri alacağınızı kabul etmektesiniz. Önceden iznimizi yazılı şekilde almaksızın Hizmet hakkında basın açıklaması yapmanız veya kamuoyuna yönelik sair bir açıklamada bulunmanız, ismimizi, markalarımızı veya logolarımızı (tanıtım materyallerinde dahi) kullanmanız ya da aramızdaki ilişkiyi olduğundan farklı şekilde veya olmayan özellikler ekleyerek açıklayamazsınız.

 1. Mücbir Sebep

Makul olarak kontrolümüzün dışındaki nedenler, olaylar veya sair hususlar nedeniyle işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğümüzü ifa etmekte geciktiğimiz veya ifa etmediğimiz takdirde, bu gecikmeden veya ifa etmemeden dolayı sorumlu olmayacağız.

 1. Taraflar Arasındaki İlişki

Hem siz, hem de biz bağımsız yüklenici sıfatını taşımaktayız. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, taraflar arasında bir ortaklık, ortak girişim, franchise ilişkisi, satış temsilciliği veya istihdam ilişkisi tesis edecek şekilde yorumlanmayacaktır. Amazon, Amazon’da Satış Hizmetini ticari temsilci sıfatıyla sunmaktadır. Amazon, Amazon’da Satış Hizmetini gerçekleştirirken ticari temsilci olarak hareket ettiği için, Amazon’a, Satış Gelirlerini adınıza alıcılarından tahsil etme yetkisi vermektesiniz, ve alıcının, Satış Gelirlerini Amazon’a ödenmesi üzerine, Alıcı’nın Satış Gelirlerine ilişkin size olan borcunun ödenmiş kabul edileceğini ve alıcının size karşı Satış Gelirlerini ödeme yükümlülüğünün sona erdiğini kabul etmektesiniz. Bizim adımıza teklif veya beyanda bulunma ya da yapılan teklif veya beyanları kabul etme yetkiniz bulunmamaktadır. İnternet sitenizde veya başka şekillerde, işbu maddede yer alan hususlarla çelişecek herhangi bir beyanda bulunamazsınız. İşbu Sözleşme, sizin ve bizim aramızda münhasır bir ilişki tesis etmeyecektir. İşbu Sözleşmede açıkça veya zımnen belirtilen hiçbir şey, işbu Sözleşmenin tarafları dışındaki herhangi bir Kişiye hukuka veya hakkaniyete dayanan herhangi bir hak, başvuru yolu veya talep hakkı sağlamayı amaçlamamaktadır ve bu tür bir hak, başvuru yolu veya talep hakkı sağlayacak şekilde yorumlanmayacaktır. İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmede yer alan beyanların, garantilerin, taahhütlerin, koşulların ve hükümlerin tamamı sadece ve münhasıran Amazon’a, size, ilgili müşterilere veya satıcılara yöneliktir. Sizin ve bizim aramızdaki ilişkide, sizin adınıza kullanmamıza izin verdiğiniz üçüncü kişilere ait hizmet veya özelliklerin kullanılmasıyla bağlantılı geçerli kullanım şartlarına uyma yükümlülüğü de dâhil olmak üzere tüm yükümlülüklerden siz sorumlu olacaksınız.

 1. Amazon İşlem Bilgilerinin Kullanılması

Doğrudan veya dolaylı olarak (a) Amazon İşlem Bilgilerini (bu bilgileri, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi ifa etmeniz için gerektiği ölçüde, bu bilgileri alanlardan her birinin söz konusu bilgileri sadece bu amaçla kullanmasını ve söz konusu bilgiler hakkında tabi olduğunuz kısıtlamalara uymasını sağladığınız haller haricinde) açıklayamaz veya aktaramazsınız; (b) Amazon İşlem Bilgilerini pazarlama veya tanıtım amacıyla ya da gizlilik politikanıza, gizlilik politikamıza yahut geçerli Mevzuata aykırı herhangi bir şekilde kullanamazsınız; (c) Ürününüz için sipariş veren bir Kişiyle, bu Ürününüzün teslim edilmesinden veya siparişin işleme alınmasından önce, ilgili ödemeyi tahsil etmek, bu Kişiyi alternatif bir ürün satın almaya ikna etmek veya bu Kişiyi taciz etmek amacıyla irtibata geçemezsiniz; (d) bizi, bağlı şirketlerimizi, bizim veya bağlı şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini veya müşterilerini kötüleyemezsiniz ya da (e) Amazon İnternet Sitesinin kullanıcılarını hedef alan herhangi bir türde iletişimde bulunamazsınız; bağlı şirketlerinizin de yukarıda yasaklanan eylemlerde bulunmamalarını sağlamanız gerekmektedir. Bunlara ek olarak, Ürünlerinizin teslimine veya ilgili siparişlerin yerine getirilmesine ilişkin takvimin belirlenmesi veya Ürünlerinizin iptal edilmesine ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, İşlemleriniz hakkında Amazon İnternet Sitesi kullanıcılarıyla iletişime geçmek için sadece bizim belirlediğimiz araç ve yöntemleri kullanabilirsiniz. İşbu Madde 15’te yer alan hükümler, sizin Amazon İşlem Bilgilerine atıfta bulunmadan elde ettiğiniz bilgileri, bu bilgiler Amazon İşlem Bilgileriyle aynı olsalar dahi herhangi bir amaçla kullanmanızı engellemeyecektir; ancak bunun için, sizin bu iletişimlerinizde Amazon İnternet Sitesinin kullanıcısı olan alıcıları ile iletişime geçmeyi hedeflememeniz gerekmektedir.

 1. Tavsiyeler ve Diğer Bilgiler

Sizin veya bağlı şirketlerinizden birinin Amazon İnternet Sitesi veya Hizmetler (bağlantılı her türlü Teknoloji de dâhil olmak üzere) hakkında tavsiye, yorum, fikir, iyileştirme veya sair geri bildirim veya materyal sunmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu bilgi veya materyalleri her türlü şekilde kullanmakta, ifşa etmekte, çoğaltmakta, değiştirmekte, lisanslamakta, devretmekte ve sair şekilde yaymakta ve bu bilgi ve materyallerden faydalanmakta serbest olacağız. İdari makamların talepleri için işbirliğinde bulunmak, sistemlerimizi ve müşterilerimizi korumak ve işimizin ve sistemlerimizin bütünlüğünü ve çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz, kullanıcı iletişim bilgileri, IP adresleri, trafik bilgileri, kullanım geçmişleri ve kullanıcıların yayınladıkları içerikler gibi bilgilere erişebilir ve bu bilgileri ifşa edebiliriz.

 1. Değişiklik

İşbu Sözleşmede yer alan şart ve koşulları (Hizmet Şartları ve Program Politikaları da dâhil olmak üzere) herhangi bir anda tamamen kendi takdirimize bağlı olmak üzere tadil edebiliriz. Yapılacak her türlü değişiklik, bu değişikliklerin Satıcı Merkezinde veya Amazon İnternet Sitesinde yayınlanmasıyla geçerli hale gelecektir; bu yerleri inceleyerek geçerli tüm değişiklikleri ve bildirimleri öğrenme sorumluluğu ise size ait olacaktır. İşbu Sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili her bildirim en az 30 gün boyunca yayınlanacaktır. Program Politikaları size bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Mevcut Sözleşmeyi ve Program Politikalarını anlamak ve sizin satışa sunduğunuz mal kalemlerinin ilgili Hizmet üzerinden satılabileceğinden emin olmak için düzenli olarak Satıcı Merkezini ziyaret etmeniz gerekmektedir. AMAZON’UN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİ YAYINLAMASINDAN SONRA HİZMETİ KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ, SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

 1. Şifre Güvenliği

Size sunduğumuz her şifreyi, sadece Süre boyunca Hizmeti kullanmak, İşlemlerinizi elektronik olarak kabul etmek ve tamamlanan işlemlerinizi incelemek amacıyla Satıcı Merkezine (veya sunduğumuz diğer araçlara) erişmek amacıyla kullanabilirsiniz. Şifrenizin güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca size aittir. Şifrenizi (işbu Sözleşme uyarınca Hesabınızı kullanmak için yetkilendirdiğiniz üçüncü kişiler dışındaki) üçüncü kişilere açıklamanız yasaktır ve şifrenizle yapılacak kullanımların veya eylemlerin sorumluluğu yalnızca size ait olacaktır. Şifrenizin başkalarının eline geçmesi halinde, şifrenizi derhal değiştirmek zorundasınız.

 1. Muhtelif Hükümler

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulların tamamı, kanunlar ihtilafı ilkeleri ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dışında kalan Lüksemburg Grand Dükalığı kanunlarına tabidir. Sizin Hizmeti kullanmanızla veya işbu Sözleşmeyle alakalı her uyuşmazlık, (a) Hizmete bir işletme olarak kayıt yaptırmadığınız takdirde, münhasır olmamak üzere ve (b) Hizmete bir işletme olarak kayıt yaptırdığınız takdirde, münhasır olarak, Lüksemburg’daki Lüksemburg şehri mahkemelerinde (Genel Şartlarda belirtilen şekilde) karara bağlanacaktır. İşbu Sözleşmeyi, önceden iznimizi yazılı şekilde almaksızın, kanuna dayanmak suretiyle veya sair şekillerde temlik edemezsiniz. Bu sınırlamaya tabi olmak üzere, işbu Sözleşme tarafları ve taraflarının külli ve cüzi halefleri için bağlayıcı olacak, onların menfaatlerine hizmet edecek ve onlar aleyhine icra edilebilecektir. Bir veya birden fazla bağlı şirketimiz vasıtasıyla işbu Sözleşme kapsamındaki edimlerimizi ifa edebilir veya işbu Sözleşme kapsamındaki haklarımızı kullanabiliriz. Sizi işbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birini aynen ifa etmeye zorlamamamız, söz konusu hükmün veya işbu Sözleşmenin başka bir hükmünün daha sonra uygulanmasından feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir.

Amazon, doğru olmayan ilanlara, yanlış kategorilerde gösterilen, yasadışı olan veya geçerli Program Politikalarının sair şekillerde yasakladığı ürünlere erişimi ya da bu ürünlerin sunulmasını kısıtlamak için her türlü işlemi derhal askıya alma, Hizmete erişimi engelleme veya kısıtlama ve başka önlemler alma hakkını saklı tutmaktadır.

İşbu Sözleşmenin ve ikincil veya bağlantılı belgelerin asıl dili İngilizce olacaktır ve sunulan her bir çeviri sadece kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır. İşbu Sözleşmenin ya da ikincil veya bağlantılı bir belgenin İngilizce metniyle söz konusu metnin çevirilerinden biri arasında tutarsızlık veya farklılık olduğu takdirde, İngilizce metin ve bu metnin yorumu geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmenin süresi boyunca sizinle İngilizce iletişime geçebileceğimizi kabul etmektesiniz.

İşbu Sözleşme kapsamındaki bütün bildirimleri ve sair yazışmaları, sizin program başvurunuzda veya Satıcı Merkezinde bildirimler ve güncellemeler için belirlemiş olduğunuz e-posta adreslerine e-posta yoluyla veya Amazon'un söz konusu zaman itibariyle belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle göndereceğiz. İlanlarınız, satışlar ve Hizmetler hakkında elektronik olarak veya diğer ortamlarda da sizinle iletişim kurabiliriz ve siz de, Amazon İnternet Sitesinde, Satıcı Merkezinde veya diğer yollarla belirtmiş olabileceğiniz “E-Posta Tercihleriniz” (ya da benzeri tercih ve talepleriniz) ne olursa olsun sizinle bu tür iletişim kurulmasına izin vermektesiniz. E-posta adreslerinizin doğru olmasını sağlamak için bu adresleri (ve yasal isminizi, adresinizi ve telefon numaranızı) gereken sıklıkta güncelleyeceksiniz. Amazon hakkında bize göndereceğiniz tüm bildirimleri ve diğer haberleşmeleri ilgili Bize Ulaşın formunu doldurmak suretiyle göndermeniz gerekmektedir.

İşbu Sözleşmeden veya işbu Sözleşmeye istinaden (Siparişler ve bundan doğan Ürün teslimatları da dâhil olmak üzere) doğacak her türlü damga vergisi tamamen tarafınızca ödenecektir; Amazon’un talebi üzerine,  ödemeyi kanıtlayan evrakı 5 (beş) gün içerisinde ibraz edeceksiniz.

İşbu Sözleşme, Amazon’un zaman içerisinde değiştirebileceği geçerli Hizmet Şartlarını ve ilgili Program Politikalarını kapsamaktadır; siz de bu Hizmet Şartlarını ve Program Politikalarını kabul etmektesiniz. Program Politikalarıyla işbu Sözleşme arasında bir tutarsızlık olduğu takdirde, Program Politikaları geçerli addedilecektir. İşbu Sözleşmedeki bir hükmün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle icra edilemez sayılması halinde, söz konusu hükmün bu şart ve koşullardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve bu durum geri kalan hükümlerin geçerli ve icra edilebilir oluşunu etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme, Hizmet ve burada açıklanan Sözleşme konusu hakkında taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve daha önce veya aynı zamanda yapılmış olan diğer tüm sözlü ve yazılı anlaşmaların ve mutabakatların yerini alır.

Tanımlar

Aşağıdaki terimler işbu Sözleşmede kullanıldıklarında aşağıdaki anlamlara sahiptirler:

"Amazon’un Bağlantılı Varlıkları", Bir Amazon İnternet Sitesi dışında, bir Amazon İnternet Sitesinin ve/veya herhangi bir Amazon İnternet Sitesinde sunulan ürün veya hizmetlerin birleştirildiği, satışa sunulduğu, pazarlandığı, reklamının yapıldığı veya açıklandığı diğer internet sitelerini, cihazları, hizmetleri, özellikleri veya diğer çevrimiçi portalları veya herhangi bir medya çeşidini ifade eder.

"Amazon İnternet Sitesi", Amazon TR İnternet Sitesini ifade eder.

"Amazon İnternet Sitesi Ülkesi", Türkiye’yi ifade eder.

"Amazon İşlem Bilgileri", hep birlikte, Sipariş Bilgilerini ve sizin veya bağlı şirketlerinizin işbu Sözleşme, işbu Sözleşmede öngörülen işlemler veya tarafların işbu Sözleşmeyi ifa etmeleri sonucunda Amazon veya Amazon’un bağlı şirketlerinden ya da sair şekillerde elde ettiğiniz diğer verileri veya bilgileri ifade eder.

"Medya Ürünü”, her formattaki kitapları, dergileri ve diğer yayınları, ses kayıtlarını, video kayıtlarını ve/veya diğer ortamlardaki ürünleri ve bunlara ilişkin abonelikleri ifade eder.

"İçerik", geçerli Mevzuat kapsamında telif hakkına tabi eserleri ve veri tabanı hakları uyarınca korunan içeriği ifade eder.

Kapsam Dışı Ürünler”, uygulanabilir olduğu ölçüde Satıcı Merkezinde yer alan Amazon TR İnternet Sitesi kapsam dışı ürünler listesinde belirtilen ürünleri veya ürün kalemlerini ifade eder.

"Fikri Mülkiyet Hakkı", patentleri, telif haklarını, Markaları, alan adlarını, manevi hakları, ticari sırlar üzerindeki hakları yahut Kanunlardan doğan sair fikri mülkiyet haklarını ve yan ve bağlantılı hakları ifade etmekte olup, bunların tescil edilmesi, yenilenmesi ya da ihlali veya suiistimali hakkında dava açılmasına ilişkin tüm hakları da kapsar.

"Mevzuat/Kanun/Hukuk", yetkili yargı alanındaki bir idari makamın halihazırda yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girebilecek olan bir kanununu, tüzüğünü, yönetmeliğini, kuralını, lisansını, ruhsatını, mahkeme kararını, kararını veya sair şartını ifade eder.

"Yerel Para Birimi", Türk Lirasını ifade eder.

"Sipariş Bilgileri", Amazon İnternet Sitesi üzerinden sattığınız Ürünleriniz hakkında size sunduğumuz sipariş ve sevkiyat bilgilerini ifade eder.

"Kişi", bir gerçek kişiyi, anonim şirketi, limited şirketi, ortaklığı, idari makamı, derneği, ortak girişimi, birimi ya da ayrı bir tüzel kişiliği olsun veya olmasın, ayırt edilebilen sair kuruluşu ifade eder.

"Program Politikaları", Amazon İnternet Sitesinde veya Satıcı Merkezinde bulunan tüm şartları, koşulları, politikaları, rehber ilkeleri ve diğer bilgileri ifade etmekte olup, Satıcı Merkezinin “Politikalar ve Sözleşmeler” kısmında ya da Satıcı Merkezinin “Yardım” kısmının geri kalanında gösterilen şartları, koşulları, politikaları, rehber ilkeleri ve diğer bilgileri de kapsar.

Satış Hasılatı”, İşlemlerinizden herhangi biri sırasında alıcıların Amazon İnternet Sitesi üzerinden ödedikleri brüt satış hasılatını ifade etmekte olup Alış Fiyatını, tüm sevkiyat, ambalajlama ve hediye paketi ücretleri ve sair ücretleri, vergileri ve gümrük vergilerini kapsar.

Satıcı Sözleşmesi”, Amazon’dan Satış Hizmet Şartlarını, bu sözleşmenin yerini alacak sözleşmeleri ve sizin ile bizim aramızda yapılan ve sizin Amazon İnternet Sitesi üzerinden ürünlerinize ilişkin ilan vermenize ve ürünlerinizi satmanıza imkân tanıyan (Amazon tarafından belirlenen) diğer benzeri sözleşmeleri ifade eder.

Satıcı Merkezi”, Amazon’un Amazon İnternet Sitesindeki ve diğer çevrimiçi olarak varlık gösterdiği yerlerdeki siparişlerinizi, envanterinizi ve varlığınızı yönetirken kullanmanız için size sunduğu çevrimiçi portal ve araçları ifade eder.

"Hizmet", Amazon’un Amazon İnternet Sitesinde sunduğu Amazon’da Satış Hizmetini ve sunduğumuz bağlantılı diğer hizmetleri ifade eder.

"Hizmet Şartları", burada belirtilen Amazon’da Satış Hizmetine özgü olan ve Hizmet için kayıt yaptırmayı veya Hizmeti kullanmayı tercih ettiğiniz gün itibarıyla işbu Sözleşmenin parçası haline gelen hizmet şartlarını ve daha sonra bu şartlar üzerinde yapmaya yetkili olduğumuz değişiklikleri ifade eder.

"Teknoloji", (a) herhangi bir ülkenin Kanunlarına göre korunan veya korunması mümkün olan her türlü fikirleri, prosedürleri, süreçleri, sistemleri, operasyon yöntemlerini, kavramları, ilkeleri ve buluşları; (b) ara yüzleri, protokolleri, terim listelerini, kitaplıkları, yapılandırılmış XML formatlarını, özellikleri, gramerleri, veri formatlarını ve diğer benzeri materyalleri ve (c) yazılımları, donanımları, kodları, teknolojileri ve diğer işlevsel kalemleri ifade eder.

"Amazon TR İnternet Sitesi", ana alan adı www.amazon.com.tr URL’sinde yer alan internet sitesini ve bu siteden sonra oluşturulacak veya bu sitenin yerini alacak diğer internet sitelerini ifade eder.

Marka”, Kanunlar kapsamında korunan veya korunabilecek her türlü markayı, hizmet markasını, ticari takdim şeklini (“bak ve hisset” de dâhil olmak üzere), ticari unvanı, diğer logo ve işaretleri ve diğer kaynak veya işletme ayırt etmeye yarayan işaretleri ifade eder.

"Materyalleriniz", sizin veya bağlı şirketlerinizin Amazon’a ve Amazon’un bağlı şirketlerine sunduğunuz veya bu kişiler tarafından ulaşılabilir hale getirdiğiniz tüm Teknolojileri, Markalarınızı, İçeriği, Ürünlerinize ilişkin bilgileri, verileri, materyalleri ve diğer kalemleri ve bilgileri ifade eder.

"Ürününüz", Amazon’da Satış Hizmeti üzerinden satış için ilan vermek üzere hazırladığınız, satışa sunduğunuz veya sattığınız bir ürünü veya hizmeti ifade eder.

"Satış Kanallarınız", sizin veya bağlı şirketlerinizden her birinin fiziksel mağazalar dışında ürünlerinizi satışa sunduğunuz veya sattığınız tüm satış kanallarını ve diğer yöntemleri ifade eder. 

"Vergileriniz", (i) Hizmetler üzerinden, Hizmetler vasıtasıyla veya Hizmetler hakkında ürün veya hizmetlerin reklamının yapılması, satışa sunulması veya satılmasıyla; (ii) Ürünlerinizin doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde bir ödeme şekli olarak veya takas yöntemi kapsamında sunulduğu ürün veya hizmetlerle ya da (iii) sizin veya bağlı şirketlerinizin, mal veya hizmet sağlayan Kişilerin ya da sizin, bağlı şirketlerinizin veya bu Kişilerin çalışanlarının, temsilcilerinin, yüklenicilerinin veya temsilcilerinin Ürünlerinizin doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde bir ödeme şekli olarak veya takas yöntemi kapsamında sunulduğu eylem veya ihmalleriyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen veya tahsil edilmesi veya ödenmesi gereken tüm katma değer, satış, kullanım, gider, ihracat ve ithalat vergilerini ve rüsumlarını ve diğer vergi ve rüsumları ifade eder.

"Markalarınız", (a) markalaştırma amacıyla yazılı olmayan şekilde ve (b) ürüne özel bilgilerden veya materyallerden ayrı olarak (ve bunlara herhangi bir surette dâhil edilmeden) bize sunduğunuz Markalarınızı ifade eder.

"İşleminiz", Amazon İnternet Sitesi üzerinden Ürününüzü/Ürünlerinizi satmanızı ifade eder.

Amazon’da Satış Hizmeti Şartları

Amazon’da Satış Hizmeti (“Amazon’da Satış”), doğrudan Amazon İnternet Sitesi üzerinden bazı ürünleri ve hizmetleri satmak amacıyla ilan vermenize imkân tanıyan bir Hizmettir. Amazon’da Satış, Amazon Services Europe S.à r.l. tarafından işletilmektedir.

Amazon’da Satış Hizmeti Şartları, Amazon Services Europe İş Çözümleri Sözleşmesinin (“İş Çözümleri Sözleşmesi”) bir parçasını teşkil etmektedir; ancak aksi özel olarak belirtilmediği müddetçe, sadece Amazon’da Satışa katılmanızla ilgilidir ve buna uygulanır. AMAZON’DA SATIŞA (KENDİNİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME ADINA) KAYIT YAPTIRMANIZ VEYA AMAZON’DA SATIŞI (KENDİNİZ VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ İŞLETME ADINA) KULLANMANIZ, İŞ ÇÖZÜMLERİ SÖZLEŞMESİ İLE AMAZON’DA SATIŞ HİZMETİ HAKKINDAKİ BU ŞARTLARLA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR. İşbu Amazon’da Satış Hizmeti Şartlarında (Amazon’da Satış Tanımları da dâhil olmak üzere) tanımlanmadıkça, büyük harfle yazılan tüm terimler, kendilerine İş Çözümleri Sözleşmesinde verilen anlamlara sahip olacaklardır.

 • Ürün İlanlarınız ve Siparişler
  • Ürünler ve Ürün Bilgileri. İlgili Program Politikalarına uygun olarak, Amazon İnternet Sitesinde satış amacıyla ilan vermek üzere sunduğunuz her bir ürün veya hizmet için Gerekli Ürün Bilgilerini bizim belirlediğimiz formata uygun olarak, doğru ve eksiksiz şekilde sağlayacak ve bu bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için bu bilgileri derhal güncelleyeceksiniz. Malzemelerinizin, Ürünlerinizin (paketleme de dâhil olmak üzere), bunların Amazon İnternet Sitesinde satışa sunulmasının ve daha sonra satılmasının (yaş sınırı, minimum işaretleme ve etiketleme şartları dâhil olmak üzere) geçerli Mevzuata uygun olmasını, müstehcen (geçerli Program Politikalarımızda açıkça izin verilen haller haricinde), aşağılayıcı veya edebe aykırı içerikler içermemesini ve üçüncü kişilere ait telif haklarını, markaları, tasarımları, veri tabanlarını veya diğer hakları ihlal etmemesini de sağlayacaksınız. Ürünlerinizin angarya yoluyla ya da mahkumların veya çocuk işçilerin kullanılarak üretilmediğini, imal edilmediğini, monte edilmediğini veya paketlenmediğini beyan etmektesiniz. Amazon İnternet Sitesinde Kapsam Dışı Ürünler hakkında bilgi veremezsiniz, Kapsam Dışı Ürünleri satmak amacıyla ilan veremezsiniz, Amazon İnternet Sitesinde kullanılmak üzere URL İşareti sunamazsınız veya URL İşaretlerinin kullanılmasını talep edemezsiniz. Amazon İnternet Sitesine koyduğunuz her bir ürün için, söz konusu ürünün gönderileceği bölgeyi veya ülkeyi bize bildirmeniz gerekmektedir.
  • Ürünlere İlişkin İlanlar, Ürünlerin Ticaretinin Yapılması ve Siparişlerin İşlenmesi. Ürünlerinize ilişkin olarak, ilgili Amazon’da Satış Tarihinde, Amazon İnternet Sitesinde, Ürünlerinizin satışı amacıyla ilan vereceğiz ve belirlediğimiz şekilde (Amazon’la Bağlantılı Varlıklar ya da Amazon İnternet Sitesindeki veya Amazon İnternet Sitesiyle bağlantılı diğer işlevler, özellikler, reklamlar veya programlar vasıtasıyla ticaret ve tanıtım da dâhil olmak üzere) Ürünlerinizin ticaretini yapacak ve tanıtımını yapacağız. Alışveriş yapanların Ürünlerinize ve/veya satıcı sıfatıyla size not vermelerini sağlayan mekanizmalar kullanabiliriz ve Amazon bu notları ve geri bildirimleri halka açık bir şekilde sunabilir. İşlemlerinizdeki her satışla ilgili olarak size Sipariş Bilgilerini sunacağız. Satış Hasılatı, işbu Hizmet Şartlarına uygun olarak size ödenecektir.
  • Sevkiyat ve Elleçleme Ücretleri.

Amazon İnternet Sitesi üzerinden veya Amazon İnternet Sitesi vasıtasıyla satılan Ürünleriniz için, sevkiyat ve elleçleme ücretlerini Amazon İnternet Sitesindeki herhangi bir standart işlevlere ve kategorilere ve ilave olarak Amazon İnternet Sitesindeki Program Politikalarında yer alan ücretsiz sevkiyat ve elleçleme ücreti politikalarına uygun olacak şekilde tespit edeceksiniz.

S-1.4 Kredi Kartı Dolandırıcılığı. İşlemlerinizle bağlantılı olarak meydana gelen kredi kartı dolandırıcılığından (diğer bir deyişle, üçüncü bir kişinin kredi kartı bilgileri çalınarak veya yetkisiz olarak kullanılarak yapılan satın almalardan) doğan riski biz üstleneceğiz; dolandırıcılıkla ilgili diğer tüm riskler ve zararları ise siz üstleneceksiniz; ancak Siparişi Satıcı Tarafından Yerine Getirilen Ürünlerin siparişlerinin Sipariş Bilgilerine ve Sevkiyat Bilgilerine kesinkes uygun olarak işlenmemesi halinde, kredi kartı dolandırıcılığı riskini üstlenmeyeceğiz. Yalnızca kendi takdirimize bağlı olmak üzere, İşlemlerinizi inceleme amacıyla askıya alabiliriz, İşlemlerinizi gerçekleştirmeyi reddedebiliriz, İşlemleriniz hakkındaki sevkiyat güzergahlarını kısıtlayabiliriz ya da İşlemlerinizi durdurabilir ve/veya iptal edebiliriz. Sizden bu yönde bir talepte bulunduğumuz takdirde, Ürünlerinize ilişkin siparişleri durduracak ve/veya iptal edeceksiniz (ancak ilgili taşıma veya sevkiyat kuruluşuna Ürünlerinizin transferini gerçekleştirdiyseniz, söz konusu taşıma veya sevkiyat kuruluşunun teslimatı durdurmasını ve/veya iptal etmesini sağlamak için ticari açıdan makul tüm çabayı göstermeniz gerekmektedir). Durdurduğumuz veya iptal ettiğimiz sipariş için ödeme yapmış olan her müşteriye yaptığı ödemeyi (Madde S-2.2 uyarınca) iade edeceksiniz. 

 • Satış, Yerine Getirme, Geri Ödeme ve İade
  • Satış ve Yerine Getirme. Amazon’da Satış Hizmeti için kayıt yaptırdığınız veya kullanmakta olduğunuz Amazon İnternet Sitesine ilişkin olarak, (a)Ürünlerinizi, ilgili Sipariş Bilgilerine, bu Hizmet Şartlarına, Sözleşmeye ve sizin sunduğunuz ve sipariş anında Amazon İnternet Sitesinde gösterilen şartların tamamına uygun olacak şekilde temin etmek, satmak, ifa etmek nakletmek ve teslim etmekle; yükümlüsünüz; bu faaliyetlere ilişkin risklerin tamamı yalnızca sizin sorumluluğunuzda olacak ve sizin tarafınızdan üstlenilecektir; (b) Ürünlerinizden her birini ticari açıdan makul şekilde paketleyecek ve Tahmini Gönderim Tarihinde veya bu tarihten önce göndereceksiniz; (c) Sipariş Bilgilerine her iş gününde en az bir kere erişeceksiniz; (d) ilgili siparişin verildiği anda Amazon İnternet Sitesinde görünen şart ve koşullarınıza (ki bu şart ve koşullar, işbu Sözleşmeye uygun olacaktır.) ve işbu Sözleşmenin şartlarına göre izin verilen haller haricinde, İşlemlerinizden hiçbirini iptal etmeyeceksiniz; (e) Ürünlerinizi (Mevzuatın veya işbu Sözleşmenin yasakladığı haller haricinde) Amazon İnternet Sitesi Ülkesinde gönderecek ve Ürünlerinize ilişkin siparişleri burada yerine getireceksiniz; (f) gönderim, siparişin yerine getirilmesi, siparişin durumu ve izleme hakkındaki bilgileri (eğer bu bilgiler mevcutsa), bizim belirlediğimiz süreçleri kullanarak bizim istediğimiz şekilde Amazon’a sunacaksınız; (g) Piyasaya Sürme Tarihiyle ilgili talimatların tamamına riayet edeceksiniz; (h) bu Hizmet Şartlarındaki diğer hükümlere bakılmaksızın, bu şartlar kapsamında ilan vermek üzere sunduğunuz tüm ürün ve hizmetlerin satıcısının siz olduğunuzdan emin olmakla yükümlüsünüz; (i) Ürünlerinize ilişkin her gönderime, söz konusu siparişe özel sevk irsaliyesini ve gerektiği takdirde vergi faturalarını koyacaksınız; (j) Ürünlerinize dâhil edilen veya Ürünleriniz hakkında sunulan tüm sevk irsaliyelerinde ve diğer belgelerde kendinizi ürünün satıcısı ve müşterinin ilgili ürünü iade edebileceği Kişi olarak göstereceksiniz ve (k) Madde 15’te belirtilen haller haricinde, müşterilere Ürünleriniz hakkındaki siparişleri, gönderimleri veya siparişlerin yerine getirilmesini onaylayan e-postalar göndermeyeceksiniz (şu kadar ki, hesabınızın gönderim gerçekleştiğinde ödemenin işlenmesine izin veren özelliğini henüz işler hale getiremediğimiz takdirde, Ürünlerinizin gönderildiğini teyit etmek üzere, müşterilerinize bizim makul olarak uygun bulacağımız format ve şekilde e-postalar gönderebileceksiniz).

S-2.2  İptaller, İadeler ve Geri Ödemeler. Ürünlerinizin tamamı hakkındaki iptalleri, iadeleri, geri ödemeleri ve düzeltmeleri, bu Hizmet Şartlarına ve ilgili siparişin verildiği anda Amazon İnternet Sitesinde yayımlanan Amazon Geri Ödeme Politikalarına ve Program Politikalarına uygun olarak kabul etmeniz ve işleme almanız gerekmektedir. Biz de, müşterileri Ürünlerinizin söz konusu politikalara tabi olduğu yönünde bilgilendirebiliriz. Program Politikalarında aksi belirtilmediği sürece, İşlemlerinizle ilgili olarak müşterilerinize sunmanız gereken geri ödemeleri ve düzeltmeleri (vergiler, gönderim, ve elleçleme veya diğer ücretler dâhil olmak üzere) ve ödemeniz gereken diğer meblağları, hesabınız için kullanımınıza açtığımız özelliği kullanarak tespit edecek ve hesaplayacaksınız. Bu özelliği herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya sona erdirebiliriz. Bu özellik, Program Politikalarına ve bu İş Çözümleri Sözleşmesinin şartlarına tabidir. Bu ödemelerin tamamını Amazon üzerinden yönlendireceksiniz. Müşterilere bu ödemeleri (Ürününüzü satın almak için kullanılmış olan ödeme şekliyle aynı ödeme şeklini kullanmak suretiyle) biz yapacağız; siz ise bu şekilde ödenen tüm meblağlar için, işbu Sözleşmenin Hizmet Ücreti Ödemeleri maddesine uygun olarak bize geri ödeyeceksiniz. Tüm geri ödemeleri ve düzenlemeleri geçerli Amazon Geri Ödeme Politikaları kapsamında düzenlenen ve Hukuken öngörülen süreler içerisinde ve her halükarda söz konusu yükümlülüğün doğmasından sonraki otuz (30) gün içerisinde derhal yerine getireceksiniz.

 • Ürünlerinizle İlgili Sorunlar
  • Teslimat Hataları, Aykırılıklar, Ürünün Geri Çağrılması. Ürünlerinize ilişkin siparişlerin yerine getirilmemesinden, Ürünlerinizin teslim edilmemesinden veya yanlış teslim edilmesinden, Ürünlerinizin çalınmasından ya da Ürünlerinize ilişkin siparişlerin yerine getirilmesiyle veya Ürünlerinizin teslimiyle bağlantılı diğer hatalardan veya eylemlerden, bunlara (a) Madde S-1.4 kapsamında bizim sorumlu olduğumuz bir kredi kartı dolandırıcılığının neden olduğu veya (b) aldığımız Sipariş Bilgilerini size sunmamamızdan veya adres doğrulamasından kaynaklanan haller haricinde siz sorumlu olacaksınız. Ürünlerinizin veya Ürünlerinizle bağlantılı olarak sunduğunuz diğer ürünlerin niteliklere uygun olmamalarından veya ayıplı olmalarından, Ürünlerinizin ve bu diğer ürünlerin idari karar veya özel karar gereği geri çağrılmasından ve bunlar hakkındaki güvenlikle ilgili endişelerden de siz sorumlu olacaksınız. Ürünlerinizin veya Ürünlerinizle bağlantılı olarak sunduğunuz diğer ürünlerin idari karar veya özel karar gereği geri çağrıldığını öğrenir öğrenmez bize bildirimde bulunacaksınız. İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi ifa etmenizin iadelere, taleplere, uyuşmazlıklara, şartlarımızın veya politikalarımızın ihlaline ya da Amazon’un veya üçüncü kişilerin başka risklere maruz kalmalarına neden olabileceğini tespit ettiğimiz takdirde, Amazon’un veya üçüncü kişilerin maruz kaldığı risklerin devam ettiğini tespit ettiğimiz sürece, herhangi bir Ürününüzle ilgili olarak müşteriye para iadesi yapılıp yapılmayacağını, düzeltme yapılıp yapılmayacağını veya ikame ürün sunulup sunulmayacağını tespit etme hakkını da kapsayacak şekilde, yalnızca kendi takdirimize bağlı olacak şekilde bu riskleri hafifletebileceğiz.

S-3.2   A’dan Z’ye Garanti ve Geri Ödeme. Eğer size Amazon İnternet Sitesinde sunulan “A’dan Z’ye Garanti” kapsamında bir talep ya da İşlemlerinizden herhangi biri hakkında bir geri ödeme talebi veya sair uyuşmazlık bildirimi aldığımızı bildirirsek, talepte bulunduğumuz tarihten itibaren üç (3) gün içerisinde (a) Ürünlerinizin teslim edildiğini veya (duruma göre) yerine getirildiğini gösteren delilleri; (b) ilgili Amazon sipariş numarasını; (c) (duruma göre) Ürününüze/Ürünlerinize ilişkin bir açıklamayı ve (d) sizin sunmuş olduğunuz ve bahse konu işlem gerçekleştirildiği anda Amazon İnternet Sitesinde sunulan şartları bize teslim etmeniz gerekmektedir. Önceki cümledeki yükümlülükleri yerine getirmediğiniz takdirde ya da söz konusu talep, geri ödeme talebi veya uyuşmazlık, (y) Madde S-1.4 uyarınca bizim sorumlu olduğumuz bir kredi kartı dolandırıcılığından veya (z) Sipariş Bilgilerinizi aldığımız şekilde sunmamamızdan veya adres doğrulamasından kaynaklanmıyorsa, müşterinin söz konusu satın alma için ödediği meblağı (Alış Fiyatı, ilgili gönderim, ve elleçleme ücretleri ve tüm vergiler dâhil, ancak Amazon’un alıkoyduğu ve geri ödemeye tabi olmayan ilgili Yönlendirme Ücretleri hariç olmak üzere) ve asıl satın almayla bağlantılı olan ve tarafımızca veya bağlı şirketlerimiz tarafından ödendiği veya ödenebilir olduğu ölçüde, ilgili bütün kredi kartı, banka veya sair ödeme işleme, ibraz ücretlerini ve/veya cezaları İş Çözümleri Sözleşmesinin Hizmet Ücreti Ödemeleri maddesi uyarınca derhal bize geri ödeyeceksiniz

 • Satış Kanallarınızla Denklik

İşbu Madde S-4’e tabi olmak şartıyla, Ürünlerinizden hangilerini satış amacıyla Amazon İnternet Sitesine koymak istediğinizi tespit etmekte serbestsiniz. Amazon İnternet Sitesinde Amazon Satış Başlangıç Tarihi itibariyle ve sonrasında, (a) Ürünlerinizin Sitesindeki müşteri hizmetlerinin, Satış Kanallarınız vasıtasıyla sunulan en uygun müşteri hizmetleriyle en azından aynı seviyede olacak şekilde yanıt vermeye müsait ve uygun şekilde bulundurulması ve en azından Satış Kanallarınızda sunulduğu kadar destek sunulmasını (ki işbu gereklilik, İşlemlerinize ilişkin olarak ödemeye dair sorunlarda verilen müşteri hizmetlerine uygulanmayacaktır, bu hizmetleri ise biz sağlayacağız) ve (b) Ürünleriniz hakkında Madde S-1.1 uyarınca bize sunduğunuz İçerik, ürün ve hizmet bilgilerinin ve sair bilgilerin, Satış Kanallarınızda teşhir edilen veya kullanılan en yüksek kalitedeki bilgilerle en azından aynı kalite seviyesinde olmasını sağlayarak Satış Kanallarınız üzerinden satışa sunduğunuz ürünler ile Amazon İnternet Sitesine koyduğunuz ürünlerin denkliğini sağlamanız gerekmektedir.

 • Tazminat

Amazon’da Satış uyarınca satıcı hesabınızın kaydedilmesine ilişkin masrafı ve hesabın devamlılığına ilişkin sürekli olarak doğan masrafları karşılamak için bize (a) geçerli Yönlendirme Ücretlerini; (b) her türlü geçerli Değişken Satış Ücretini ve (c) iade edilmeyen Amazon’da Satışa Abonelik Ücretini ödemeniz gerekmektedir. Amazon’da Satışa Abonelik Ücreti, işbu Sözleşme süresince her ay peşin olarak (veya duruma göre işlem başına) ödenecektir. “Amazon’da Satışa Abonelik Ücreti”, bu ücretin ödenmesi gereken an itibarıyla Amazon İnternet Sitesinde bu ücret olduğu belirtilen ücreti ifade eder. Her İşleminiz için, (x) “Satış Hasılatı”, İş Çözümleri Sözleşmesinde belirtilen anlama sahiptir; (y) “Değişken Satış Ücreti”, Amazon’da uygun olduğu ölçüde belirtilen ilgili ücreti ifade etmektedir; ve (z) “Yönlendirme Ücreti”, Amazon İnternet Sitesi vasıtasıyla İşleminizden elde edilen Satış Hasılatının, İşleminizin tabi olduğu ürün türüyle ilgili Amazon kategorisine dayanan ilgili yüzdesini ifade eder.Aksinin düzenlendiği haller haricinde, bu Hizmet Şartlarında öngörülen tüm parasal meblağlar Yerel Para Birimi üzerinden belirtilecek ve sağlanacaktır ve işbu Sözleşmede öngörülen tüm ödemeler Yerel Para Birimiyle yapılacaktır.

Sizin Amazon’a ödemeniz gereken her türlü ücretlere uygulanacak vergiler ve ek vergilerden siz sorumlu olacaksınız.

 • Satış Hasılatının Ödenmesi ve Geri Ödemelerin Yapılması

İşbu Sözleşmede (ve İş Çözümleri Sözleşmesindeki Madde 2 de dâhil olmak üzere) aksinin belirtildiği haller haricinde, bizim veya bağlı şirketlerimiz tarafından tahsil edilen ve fakat ödeme tarihinden iki (2) iş günü öncesi (“Ödeme Hesaplama Tarihi”) itibarıyla size daha önce ödemesini yapmamış olduğumuz (ve sizin de, Ürünlerinizin gönderimi, ambalajlanması ve sevki de dâhil olmak üzere, satışı ve siparişin yerine getirilmesi için eksiksiz olarak yapılmış bir ödeme olduğunu kabul ettiğiniz) Satış Hasılatını (İhtiyati Fon’da tutulan veya başka bir sebeple kullanılamayacak meblağlar hariç olmak üzere) (a) bu meblağlar üzerinden ödenmesi gereken Yönlendirme Ücretlerini; (b) söz konusu meblağlarla ilgili olarak vadesi gelen Değişken Satış Ücretini (eğer varsa); (c) vadesi gelen Amazon’da Satışa Abonelik Ücretlerini ve (d) Amazon İnternet Sitesiyle bağlantılı olarak alıcılara ödenmesi gereken meblağları çıkardıktan sonra, iki haftada bir (yani 14 günde bir) (yahut kendi seçimimize göre daha sık aralıklarla) size ödeyeceğiz. Banka Hesabınız hakkındaki bilgileri ilk olarak paylaşmanız veya daha sonra değiştirmeniz üzerine, Amazon İnternet Sitesi hakkındaki Ödeme Hesaplama Tarihi en fazla 14 takvim günü kadar ertelenecektir. Ödemelerin size yapılması sürecini başlatma veya söz konusu ödemenin size yapılmasını sağlama hakkınız bulunmamaktadır. İşlemlerinizden herhangi biriyle ilgili olarak bir müşterinize geri ödeme yapmanız ve bu geri ödemenin bizim (veya bağlı şirketlerimizin) üzerinden yönlendirilmesi halinde, sonraki Ödeme Hesaplama tarihinde, (Madde S-9’da öngörüldüğü ölçüde geri ödenen vergiler ve gümrük vergileri de dâhil olmak üzere) müşteriye geri ödediğiniz Yönlendirme Ücreti miktarını size geri ödeyeceğiz; ancak şöyle ki bir Medya Ürünü için Satış Hasılatının tamamen geri ödenmesi halinde, sizin bize ödemiş olduğunuz Değişken Satış Ücretinin miktarını eksiksiz olarak size geri ödeyeceğiz (ve bir Medya Ürününün Satış Hasılatının kısmen geri ödenmesi halinde, bize ödediğiniz Değişken Satış Ücretini size geri ödemeyeceğiz). Amazon, beklemedeki geri ödeme işlemleri için işletim ücreti talep etme hakkını saklı tutar. İşbu Madde uyarınca size muhtelif zamanlarda yapacağımız geri ödemeleri, size yapacağımız bir sonraki ödemeyle birlikte gerçekleştireceğiz.

 • Sitenin Kontrolü.

İşbu Sözleşmenin hükümlerinden bağımsız olarak, (Amazon İnternet Sitesi ve Amazon’da Satış Hizmetiyle zaman içerisinde bunların içeriğinin, tasarımının, işlevselliğinin, ve sair özelliklerinin yeniden tasarlanmasına, değiştirilmesine, kaldırılmasına veya değiştirilmesine, yahut Amazon İnternet Sitesine, Amazon’da Satış Hizmetine veya bunların herhangi bir unsurlarına, yönlerine, kısımlarına veya özelliklerine (ürün kayıtları da kapsayacak şekilde) erişimin engellenmesine veya kısıtlanmasına ilişkin haklar da dâhil olmak üzere) Amazon İnternet Sitesinin ve Amazon’da Satış Hizmetinin içeriğini, görüntüsünü, tasarımını, işlevselliğini ve diğer yönlerini tespit etme hakkına, ve ürünlerin tamamının veya bir kısmının Amazon İnternet Sitelerinde ilan edilmesini erteleme, askıya alma veya reddetme, bu ürünlere ilişkin ilanları kaldırma ya da sizin bu ürünler hakkında ilan vermemeniz koşulunu getirme hakkına tek başımıza sahip olacağız.

 • Feshin Sonuçları

Amazon İnternet Sitesiyle ilgili bu Amazon’da Satış Hizmeti Şartlarının feshedilmesi üzerine, Tarafların Amazon İnternet Sitesi hakkında işbu Hizmet Şartları kapsamındaki hak ve yükümlülükleri sona erecektir; ancak Süre içerisinde yerine getirilen İşlemleriniz ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülükleri işbu Sözleşmenin feshedilmesinden veya Sürenin sona ermesinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

 • Vergiye İlişkin Hususlar

Genel Şartlara ilave olarak ve Amazon tarafından önceden yazılı şekilde kabul edilmedikçe, sizin Ürünleriniz için belirttiğiniz fiyata KDV, gümrük vergisi, gider vergisi ve bu satışla bağlantılı olarak ödemeniz gerekebilecek diğer vergilerin dâhil olduğunu kabul etmektesiniz.

Yukarıdaki ifadenin genel niteliğine halel gelmeksizin:

 • Türkiye’de yerleşik ve vergi kaydı olan bir işletme, bir başka kuruluş veya bir gerçek kişiyseniz işburada (i) Amazon’a sunduğunuz Türkiye vergi numarasının Türkiye’de işlettiğiniz işletmeye ait olduğunu ve bu işletmenin Türkiye’de kurulmuş olduğunu; (ii) hizmetler hakkındaki işlemlerin tamamının, Amazon’a sunduğunuz  vergi kayıt numarasıyla bağlantılı işletme tarafından gerçekleştirilen işle ilgili işlemler olacağını ve (iii) sunduğunuz Türkiye vergi numarasının ve diğer tüm bilgilerin doğru, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklikmeydana geldiği takdirde Amazon’u derhal bilgilendirerek, ilgili bilgileri güncelleyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz

. Amazon, tarafınızca Amazon’a ödenecek ücretler ve giderler üzerinden, Türk hukukunca öngörülmüş olan herhangi bir KDV ücretlendirmesi ve tahsili yapmakla sourmlu değildir. Tarafınızca Amazon’a ödenecek olan ücret ve giderlere uygulanacak olan, Türk hukuku tahtında öngörülmüş KDV hakkında beyanda bulunmak ve ödeme yapmaktan siz sorumlusunuz.

 • Türkiye’de yerleşik olup, Türkiye’de vergi kaydınız olmaması halinde, kanunen aksi öngörülmedikçe Amazon, tarafınızca Amazon’a ödenecek ücretler ve giderler üzerinden, Türk hukukunca öngörülmüş olan herhangi bir KDV ücretlendirmesi ve tahsili yapmakla sorumlu değildir. Tarafınızca Amazon’a ödenecek olan ücret ve giderlere uygulanacak olan, Türk hukuku tahtında öngörülmüş KDV hakkında beyanda bulunmak ve ödeme yapmaktan siz sorumlusunuz
 • Amazon, ek bilgi talep etme ve satıcı hesabı hakkındaki her türlü bilgiyi (vergi kayıt numaranızı da kapsayacak şekilde) size ya da hukuken izin verildiği ölçüde ilgili idari kurum veya kuruluşa başvurmak suretiyle teyit etme hakkını saklı tutar. Siz de idari kurum veya kuruluşlara başvurarak söz konusu bilgileri talep etmemiz ve almamız için bize gayrikabili rücu olarak yetki vermektesiniz. Talebimiz üzerine bize ek bilgiler sunmayı da kabul etmektesiniz.
 • Kanunen öngörülen durumlarda henüz fatura edilmeyen ilgili KDV’yi size fatura etme hakkımızı saklı tutmaktayız.
 • Amazon tarafından size sunulan hizmetlere ilişkin faturaları elektronik fatura formatında ve belirlenen teslimat yöntemine uygun olarak almayı kabul edersiniz.
 • Türk kanunlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, işburada, bu değişikliklere uyum sağlayacağınızı kabul edersiniz.

Amazon’da Satışa İlişkin Tanımlar

Amazon Geri Ödeme Politikaları”, Amazon İnternet Sitesinde yayınlanan ve Amazon EU S.à r.l. tarafından Amazon İnternet Sitesi vasıtasıyla satılan ürünlere uygulanan ürün iade ve geri ödeme politikalarını ifade eder.

Tahmini Gönderim Tarihi”, Ürünlerinize ilişkin olarak, (a) (müşterinin ilgili siparişi verdiği tarihten itibaren başlayan başlayan) uygun gönderim süresinin sonunu veya sizin Ürününüzle ilgili olarak envanterde/ürün veri bilgisinde belirttiğiniz uygun gönderim süresini ya da (b) Ürününüzle ilgili envanterde/ ürün veri bilgisinde uygun gönderim süresi bilgisi vermiyorsanız veya Ürününüz Amazon’un iki (2) iş günü içerisinde gönderilmesi gerektiğini belirlediği ürün kategorilerinden birine giriyorsa, müşterinin ilgili siparişi verdiği tarihten itibaren iki (2) iş günü sonrasını ifade eder.

“Kapsam Dışı Teklif”, (a) sizin Amazon İnternet Sitesi üzerinden sağlamaya teşebbüs ettiğiniz, ancak bizim kabul etmediğimiz veya desteklemediğimiz (söz konusu hususların Amazon İnternet Sitesinde sağlanmasını kabul edeceğimiz veya destekleyeceğimiz zamana kadar) veya (b) ürünleri sadece yeniden satmak amacıyla satın alan ya da bu ürünlerin nihai kullanıcısı olmayan üçüncü kişilere (diğer bir deyişle toptancılara) sağladığınız indirimleri, ıskontoları, promosyon tekliflerini ve diğer teklif ve/veya indirimleri ifade eder.

"Medya Ürünü"; Amazon İnternet Sitesi üzerinden satılan her türlü biçimdeki kitapları, dergileri, diğer yayınları, ses kayıtlarını, video kayıtlarını, yazılım ürünlerini, bilgisayar oyunlarını, video oyunları ve/veya diğer medya ürünlerini ve bunlara ilişkin abonelikleri ifade eder.

"Alış Fiyatı", alıcının Ürününüz için ödediği veya ödemesi gereken (vergileri ve gümrük vergilerini de kapsayan) toplam brüt miktarı ifade eder.

"Ödeme Hesaplama Tarihi", Madde S-6’da tanımlandığı anlamı ifade eder.

"Gerekli Ürün Bilgileri", Amazon İnternet Sitesiyle alakalı olarak, Ürünlerinizden her birine ilişkin olarak (ilgili Program Politikalarında açıkça bunların aranmadığı belirtilmiş olmadıkça) (a) varsa bulunduğu yer özelinde mevcudiyet durumunu ve seçenekleri, zamanlamaya ilişkin yol gösterici ilkeleri ve hizmet iptal politikalarını da kapsayan açıklamaları; (b) SKU ve EAN/UPC numaralarını ve Amazon’un makul olarak talep edebileceği diğer ayırt edici bilgileri; (c) stokta bulunma, uygunluk, gönderim sınırlamaları ve şartları bilgilerini ve Gönderim Bilgilerini (Amazon’un zaman içerisinde düzenleyeceği kategorilere uygun olmak kaydıyla); (d) Amazon’un zaman içerisinde belirleyeceği her Amazon ürün kategorisi ve arama yapısı dâhilindeki kategoriyi; (e) sadece Ürününüzü betimleyen, Amazon’un görsellerle ilgili tüm kurallarına uygun olan ve ek herhangi bir logo, metin veya sair işaret içermeyen dijital görseli; (f) Alış Fiyatını; (g) gönderim  ve elleçleme ücretlerini (bunlarla ilgili standart işlevlere ve Program Politikalarına uygun olmak kaydıyla); (h) geçerli Mevzuatın Ürününüzün satışa sunulması, pazarlanması, reklamının yapılması veya satışıyla bağlantılı olarak teşhir edilmesini gerekli kıldığı metinler, sorumluluğun kısıtlanmasına ilişkin uyarılar, uyarılar, bildirimler ve etiketler ile sair içeriği; (i) müşterinin ürünü satın almadan önce söz konusu ürünle ilgili olarak bilmesi gereken satıcı şartlarını, stoklama ücretlerini veya diğer şart ve koşulları; (j) markayı; (k) modeli; (l) ürün boyutlarını; (m) ağırlığı; (n) teknik özelliklerin sınırlı bir listesini; (o) Ürününüzün kataloğumuzda mevcut bulunan aksesuarlarının SKU ve EAN/UPC numaralarını (ve makul olarak talep edebileceğimiz diğer ayırt edici bilgileri); (p) Ürününüzün mevcut bulunduğu ve oradan gönderileceği bölgeyi veya ülkeyi ve (q) makul olarak talep edebileceğimiz diğer bilgileri (örneğin kullanılmış veya yenilenmiş ürünlerin durumunu) ifade eder.

"Amazon’da Satış Başlangıç Tarihi", bir Ürününüzün Amazon İnternet Sitesinde satılması için ilk ilanın yayımlandığı tarihi ifade eder.

"Gönderim Bilgileri", Ürünlerinize ilişkin olarak tahmini veya vaat edilen gönderim ve/veya teslim tarihini ifade eder.

"Piyasaya Sürülme Tarihi", eğer varsa, bir ürünün üreticisi, distribütörü ve/veya lisans vereni tarafından belirtilen, bu tarihten önce söz konusu ürün hakkındaki belirli bilgilerin (örneğin bir kitabın adı) kamuya açıklanmasının ya da bu ürünün müşterilere teslim edilmesinin veya sair şekilde sunulmasının yasak olduğu tarihi ifade eder.

"URL Markaları", en üst seviyede alan adını içeren Markaları, logoları, isimleri, ifadeleri, ayırt edici işaretleri ya da karakter dizisini (.com, co.uk, .de, .es, .edu, .fr veya .jp gibi) ya da bunlarda yapılan çeşitlemeleri (dot com, dotcom, net veya com gibi) ifade eder.

"İşleminiz", İş Çözümleri Sözleşmesinde tanımlanmaktadır; ancak işbu Hizmet Şartlarında, sadece Amazon’da Satış üzerinden yapılan tüm işlemleri ifade eder.

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Bu makale sizin için faydalı oldu mu?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Neleri geliştirebiliriz? (İsteğe bağlı)
1000
Hangisi yardımcı oldu?
1000
Yardımınız için tekrar teşekkürler!
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Diğer sorularınız için Contact Us.

Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2019, Amazon.com, Inc. or its affiliates