Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ("AEEE Yönetmeliği"), (2002/95/EU sayılı "RoHS" ve 2002/96/EC sayılı "AEEE" Direktifi'ne eşdeğerdir) belirli zararlı maddelerin kullanımını kısıtlamanın yanı sıra atık elektrikli ve elektronik ekipmanın çevreye uyumlu şekilde geri kazanımını ve bertarafını teşvik etmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda AEEE Yönetmeliği, belirli zararlı maddelerin söz konusu ekipman içinde bulunmasına kısıtlama getirir.

AEEE Yönetmeliği'ne uymakla yükümlüsünüzdür. Bu materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

AEEE Yönetmeliği hangi ürünler için geçerlidir?

AEEE Yönetmeliği, elektrikli ve elektronik ekipman (EEE) için geçerlidir. EEE, AEEE Yönetmeliği Ek-1/A kapsamında listelenen kategorilere giren ekipman olarak tanımlanır. Bu tanım; alternatif akımla 1.000 voltu, doğru akımla ise 1.500 voltu geçmeyecek şekilde kullanıma yönelik tasarlanmış ve düzgün biçimde çalışabilmek için elektrik akımlarına veya elektromanyetik alanlara bağımlı olan ekipmanlarla birlikte, bu akımların ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan ekipmanı kapsar. Başka bir deyişle EEE, bataryası olan veya düzgün şekilde çalışmak için güç kaynağına ihtiyaç duyan ürünleri içerir.

AEEE Yönetmeliği Ek 1/A uyarınca elektronik ekipman kategorisi altında; büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri ile otomatların yer aldığını unutmayın.

Yönetmelik hangi zararlı maddeleri kısıtlamaktadır?

Ek-2 kapsamında belirtilen sınırlı istisnalar dışında AEEE Yönetmeliği şu anda, Ek-1'deki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10. Kategoriler altında sınıflandırılan ürünlerde kurşun (Pb), cıva (Hg), kadmiyum (Cd), artı altı değerlikli krom (Cr+6), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterlerin (PBDE) kullanımını kısıtlamaktadır.

RoHS ve AEEE direktifleri, AB'de olduğu gibi birbirinden ayrı mıdır?

Hayır. Türkiye mevzuatı uyarınca AEEE Yönetmeliği, hem zararlı maddelerin kısıtlanmasını hem de atık elektrikli ve elektronik ekipmanın güvenli biçimde geri dönüşümünü ve geri kazanımını düzenler.

AEEE Yönetmeliği kimler için geçerlidir?

AEEE Yönetmeliği esas olarak, EEE ürünlerini Türkiye'de satışa sunan EEE üreticileri, ithalatçılar veya distribütörler için geçerlidir.

EEE üreticileri, AEEE Yönetmeliği'nden nasıl etkilenir?

Üreticiler, Yönetmelik kapsamında listelenen zararlı maddeleri üretim sürecinde kullanmaktan kaçınmakla yükümlüdür. Bu bağlamda üreticiler, ürettikleri EEE'lerde maksimum konsantrasyon değerlerinin (her kısıtlanmış madde için ağırlık bakımından %0,1; istisnai olarak kadmiyum için %0,01) üzerinde, kısıtlanmış madde bulunmadığından emin olmalıdır.

Yönetmelik uyarınca üreticilerin, EEE olarak tanımlanan maddelerin zararlı etkileri ve bunların ayrı toplama yöntemleri hakkında tüketicileri bilgilendirmesi zorunludur. Aynı zamanda, Türkiye'de ilk kez satışa sunulan her EEE ürünü için ekipmandaki kimyasal bileşikler, AEEE'nin toplanması, geri dönüşümü ve geri alınması hakkında bilgiler bulunan bir el kitabı hazırlamak üreticinin sorumluluğundadır.

Üretici, AEEE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlandıktan sonra, son ürün ve ambalajı için uygunluk beyanı hazırlamalıdır. Uygunluk beyanı ve teknik belgeler, ürünün Türkiye'de ilk kez kullanıma sunulmasından sonra üretici tarafından 10 yıl boyunca saklanmalıdır.

Üreticiler adlarını, ticari adlarını veya ticari markalarını ve kullanıcıların kendileriyle iletişime geçebileceği adresleri EEE üzerinde, ambalajında ya da EEE'ye eşlik eden bir belgede belirtmek zorundadır.

Üreticiler, AEEE'lerin toplanması, işlenmesi ve imha edilmesi konusunda Koordinasyon Merkezi, belediyeler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalışacaktır.

EEE ithalatçıları, AEEE Yönetmeliği'nden nasıl etkilenir?

AEEE Yönetmeliği uyarınca, ticari amaçlarla EEE ithal eden bir taraf da üretici olarak kabul edilir. Bu bağlamda ithalatçıların ve üreticilerin yükümlülükleri Yönetmelikte birlikte ele alınır. Bu nedenle ithalatçılar, üreticiler için geçerli olan yukarıdaki hükümlere tabidir.

İthal edilen EEE'lerin AEEE Yönetmeliği'ne uygunluğunu izlemek Ticaret Bakanlığı'nın görevidir.

EEE distribütörleri, AEEE Yönetmeliği'nden nasıl etkilenir?

Distribütörler, Türkiye'de EEE satışıyla ilgili olarak gereken özeni göstermelidir. Yeni bir satın alma işleminin ardından ve tüketici talebi üzerine EEE distribütörleri; ek taşımacılık ücretleri veya başka ücretler talep etmeksizin, satın alınan EEE'ye eşdeğer AEEE'yi geri dönüşüm planı iş ortakları aracılığıyla müşterilerden toplamalıdır. Yeni EEE, tüketicinin adresine teslim edilirse eski AEEE'yi ücretsiz olarak geri almanın distribütörlerin sorumluluğunda olduğunu unutmayın.

Bu yükümlülüğün yanı sıra distribütörlerin, satış noktalarında toplama kutusu ya da konteyner bulundurması veya bu amaçla kullanmak üzere kapalı bir alan tahsis etmesi gerekir. Satış noktaları, tüketicilerin kolayca görebileceği yerlerde; evsel kullanıma yönelik AEEE'lerin toplanması ve geri dönüşümünün yanı sıra diğer AEEE'ler için toplama noktaları hakkında bilgiler sunmalı ve AEEE'lerin normal çöp kutularına atılmaması gerektiğini gösteren sembolü bulundurmalıdır.

EEE distribütörleri buna ek olarak, tüketicilerden toplanan evsel kullanıma yönelik AEEE hakkında Koordinasyon Merkezi'ni bilgilendirmeli ve AEEE'leri çevre lisansına sahip toplama sistemlerine veya işleme tesislerine göndermelidir.

EEE tüketicileri, AEEE Yönetmeliği'nden nasıl etkilenir?

Tüketiciler, üreticilerin ve belediyelerin belirlediği kurallara uygun olarak AEEE'leri diğer evsel atıklardan ayrı şekilde toplamak zorundadır. Ayrıca tüketiciler, AEEE'leri ruhsatsız toplayıcılara teslim edemez. Tüketiciler, AEEE'leri distribütörler, belediyeler, üreticiler veya işleme tesisleri tarafından kurulan toplama merkezlerine götürmelidir.

Ek Bilgiler

AEEE Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz:

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates