Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

Türkiye için geçerli oyuncak güvenliği uyarıları

Türkiye Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ek 5'te belirtilen ve ürünleriniz için geçerli olabilecek oyuncak güvenliği uyarıları aşağıda verilmiştir:

BÖLÜM A

GENEL UYARILAR

Yönetmelik'in 12. maddesinin ilk paragrafında ifade edilen kullanıcı kısıtlamaları; en azından minimum veya maksimum kullanıcı yaşını ve uygun durumlarda kullanıcının becerilerini, minimum ya da maksimum kilosunu ve oyuncağın yalnızca yetişkin gözetiminde kullanılması gerekip gerekmediğini göstermektedir.

BÖLÜM B

BAZI OYUNCAK KATEGORİLERİNDE GEÇERLİ OLAN ÖZEL UYARILAR VE ÖNLEM İŞARETLERİ

1. 36 aydan küçük çocuklar tarafından kullanılması amaçlanmayan oyuncaklar

36 aydan küçük çocuklar için tehlikeli olabilecek oyuncaklarda, "36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir" veya "üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir" gibi bir uyarı ya da aşağıdaki gibi bir uyarı işareti bulunmalıdır:

Bu uyarılar, önlem almayı gerektiren tehlikenin kısa bir açıklamasıyla birlikte yer almalı veya kullanma talimatlarında gösterilmelidir.

Bu husus; işlevinden, boyutundan, özelliklerinden veya başka sebeplerden dolayı, 36 aydan küçük çocuklara uygun olmadığı bariz olan oyuncaklar için geçerli değildir.

2. Aktivite oyuncakları

Aktivite oyuncaklarında aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Yalnızca evde kullanım içindir"

Başka aktivite oyuncaklarının yanı sıra bir destek kirişine bağlı aktivite oyuncaklarında, ana parçaların (askılar, donanım, bağlantı parçaları vb.) düzenli kontrol ve bakım gerektirdiğini vurgulayan ve bu kontroller gerçekleştirilmediği takdirde oyuncağın düşmeye veya devrilmeye yol açabileceğini belirten talimatlar yer almalıdır.

Talimatlar, yanlış monte edildiğinde tehlikeli olabilecek bu parçalara dikkat çekerek, oyuncağın doğru montajına da uygun olarak verilmelidir. Oyuncağın yerleştirilmesi gereken uygun yüzey hakkında özel bilgiler sağlanmalıdır.

3. Fonksiyonel oyuncaklar

Fonksiyonel oyuncaklarda aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Doğrudan yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır."

Bu oyuncaklarda ayrıca, kullanıcının alması gereken önlemler ve söz konusu önlemler alınmadığı ve işletim talimatlarına uyulmadığı takdirde kullanıcının tehlikelere maruz kalacağına dair bir uyarı da yer almalıdır. Bu tehlikeler, oyuncak örneğinin veya imitasyonunun normal koşullarda üretilmesi durumunda ürünlere veya cihaza bağlı olarak belirtilir. Bununla birlikte oyuncağın, imalatçı tarafından belirtilecek belli bir yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmesi gerektiği ifade edilmelidir.

4. Kimyasal oyuncaklar

Belli malzemelerin veya karışımların sınıflandırılmasına, paketlenmesine ya da etiketlenmesine ilişkin geçerli mevzuattaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, doğası gereği tehlikeli malzemeler veya karışımlar içeren oyuncakların kullanımına dair talimatlar, hem bu malzemelerin ya da karışımların tehlikeli doğasıyla ilgili bir uyarı hem de bu malzemelerle veya karışımlarla ilişkili tehlikelerden kaçınmak için kullanıcının alması gereken, oyuncağın türüne göre kısaca belirtilmiş önlemleri içermelidir. Bu tür oyuncakların kullanılmasından kaynaklanan ciddi kazalarda uygulanması gereken ilk yardımdan da bahsedilmelidir. Bununla birlikte oyuncağın, imalatçı tarafından belirtilecek belli bir yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmesi gerektiği ifade edilmelidir.

Yukarıdaki talimatlara ek olarak, kimyasal oyuncakların ambalajlarında şu uyarı bulunmalıdır:

"X1 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır."

Özellikle; kimyasal tepkimeyle veya kullanım sırasında benzeri bir madde değişimiyle sonuçlanan kimya setleri, plastik ya da seramik kalıplar, emaye veya fotoğrafçılık malzemeleri ve benzeri oyuncaklar, kimyasal oyuncaklar olarak kabul edilir.

(1) İmalatçı tarafından belirtilen yaş

5. Çocuklar için üretilmiş tekerlekli patenler, quad patenler, kaykaylar, scooter'lar veya oyuncak bisikletler

Bu oyuncaklarda aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Koruyucu donanım giyilmelidir. Trafikte kullanım için değildir."

Kullanım talimatları, kullanıcının veya üçüncü tarafların yaralanmasına yol açabilecek çarpma ya da düşmelerin önlenmesi için, kullanımı yüksek beceri gerektiren oyuncağın dikkatli kullanılması gerektiğine dair bir hatırlatma da içermelidir. Önerilen koruyucu donanıma (kasklar, eldivenler, diz koruyucular, dirsek koruyucular vb.) ilişkin bazı işaretler kullanılır.

6. Su oyuncakları

Su oyuncaklarında aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Yalnızca, çocuğun boyunu geçmeyen derinlikteki sularda ve yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır."

7. Gıda ürünü içindeki oyuncaklar

Gıda ürünü içinde bulunan veya gıda ürününe karıştırılmış oyuncaklarda aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Oyuncak içerir. Yetişkin gözetiminde kullanılması önerilir."

8. Koruyucu maske veya kaskların imitasyonları

Koruyucu maske veya kaskların imitasyonlarında aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Bu oyuncak, koruma sağlamaz."

9. Beşiğe, bebek karyolasına veya bebek arabasına ip, kordon, esnek bant veya kayışlarla asılması tasarlanmış/amaçlanmış oyuncaklar

Beşiğe, bebek karyolasına veya bebek arabasına ip, kordon, esnek bant veya kayışlarla asılması amaçlanmış oyuncakların ambalajlarında aşağıdaki uyarı bulunmalıdır ve bu uyarı oyuncağın üzerine de kalıcı olarak yerleştirilmelidir: "Dolaşmadan kaynaklanabilecek olası yaralanmaları önlemek için, çocuk emekleme pozisyonuna geçtiğinde bu oyuncağı ortamdan kaldırın."

10. Koklama oyunlarındaki, kozmetik setlerindeki ve tatma oyunlarındaki kokuları paketleme

Yönetmelik'in Ek-2 kısmındaki Kimyasal Özellikler ile ilgili III. Bölüm'ün 10. maddesinde yer alan ilk tablonun 41 ile 55. satırları arasında belirtilen kokuları ve aynı maddede yer alan ikinci tablonun 1 ile 11. satırları arasında belirtilen kokuları içeren koklama oyunlarındaki, kozmetik setlerindeki ve tatma oyunlarındaki kokuların ambalajlarında aşağıdaki uyarı bulunmalıdır:

"Alerjiye neden olabilecek kokular içerir."

Ürünün imalatçısıysanız ürününüz için hangi oyuncak güvenliği uyarılarının (varsa) geçerli olduğunu belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Uyarılar hakkında daha fazla bilgi almak üzere "TSE CEN/TR 15071 Oyuncak güvenliği - EN 71 serisinde kullanılması için uyarıların ve talimatların ulusal tercümeleri" belgesini inceleyin. Ayrıca, imalatçının önerilerine göre aşağıdaki listede yer alan geçerli uyarıları ekleyebilirsiniz.

Çizelge 1. 1. Mekanik ve fiziksel özellikler
(2009/48/EC sayılı direktifte belirtilir) Uyarı/Uyarılar
Oyuncak üzerinde yalnızca bir uyarı gösterildiğinde "Uyarı" sözcüğü kullanılır. Oyuncak üzerinde birden fazla uyarı gösterildiğinde "Uyarılar" sözcüğü kullanılabilir. Aşağıdaki tabloda, tekil ve çoğul çeviriler, genellikle iki seçenekten yalnızca birinin kullanılması gerektiğini (ve "veya" kelimesinin asla kullanılmaması gerektiğini) belirtmek üzere genellikle aralarına koyulan "veya" sözcüğüyle birlikte verilmiştir.
Güvenlik notu Uyarı veya Uyarılar
Madde 7 Standartlarda belirli bir ifadenin parçası olmayan ancak bazı uyarılar veya uyarı niteliğindeki ifadeler için yararlı olabilecek cümlelerin çevirileri
Güvenlik notu

Ürün montajı bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Dikkat.

Tıkanma sonucu boğulma tehlikesi.

Dolanma sonucu boğulma tehlikesi.

Nefessiz kalma sonucu boğulma tehlikesi.

Küçük parçalar.

Küçük parçalar ve küçük toplar. Küçük toplar.

Uzun kordon.

Bu oyuncak keskin fonksiyonel kenarlara sahiptir. Bu oyuncak keskin fonksiyonel noktalara sahiptir.

Özel alanlar dışında başka yerlerde kullanmayın.

7.2 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarı) 36 aydan küçük çocuklara yönelik olmayan oyuncaklar
Güvenlik notu

Uyarı. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.

Uyarı. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

7.3 Lateks balonlar
Güvenlik notu

Uyarı. Şişirilmemiş veya patlak balonlar, 8 yaşından küçük çocuklarda tıkanma veya boğulma tehlikesine sebep olabilir. Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Şişirilmemiş balonları çocuklardan uzak tutun. Patlak balonları derhal atın.

Doğal kauçuk lateksten üretilmiştir.

7.4 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarı) Su oyuncakları
Güvenlik notu Uyarı. Yalnızca, çocuğun boyunu geçmeyen derinlikteki sularda ve yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
7.5 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarı) Fonksiyonel oyuncaklar
Güvenlik notu Uyarı. Doğrudan yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
7.7.1 Mermiler - füzeler
Güvenlik notu İmalatçı tarafından sağlanan veya önerilenlerden başka füzeler kullanmayın.
7.7.2 Mermiler
Güvenlik notu Uyarı. Gözleri veya yüzü hedef almayın.
7.8 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarı) Koruyucu maske ve kaskların imitasyonları
Güvenlik notu Uyarı. Bu oyuncak koruma sağlamaz.
7.9 Oyuncak uçurtmalar
Güvenlik notu Uyarı. Havai elektrik hatlarının yakınında veya gök gürültülü fırtına sırasında kullanmayın.
7.10 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarının bir kısmı) Patenler, tek sıra tekerlekli patenler, kaykaylar ve bazı oturaklı oyuncaklar
Güvenlik notu

Uyarı. Koruyucu donanım giyilmelidir. Trafikte kullanılmamalıdır. Maksimum 20 kg. Uyarı. Bu oyuncağın freni yoktur.

Uyarı. Bu oyuncak, maksimum hızı nedeniyle 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

Uyarı. Bu oyuncak, maksimum hızı nedeniyle 6 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

7.11 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarı) Beşiğe, bebek karyolasına veya bebek arabasına takılması veya asılması amaçlanan oyuncaklar
Güvenlik notu Uyarı. Dolanma nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için, çocuk emeklemeye başladığında bu oyuncağı ortadan kaldırın.
7.12 Sıvı dolgulu diş kaşıyıcılar
Güvenlik notu Yalnızca buzdolabında soğutun. Dondurucu bölmesine koymayın.
7.13 Oyuncaklarda kullanım için özel olarak tasarlanmış tüfek kapsülleri
Güvenlik notu Uyarı. Kapalı alanda veya gözlerin ve kulakların yakınında ateş etmeyin. Kapsülleri serbest bir şekilde cebinizde taşımayın.
7.14 Sesli oyuncaklar
Güvenlik notu

Uyarı. Kulağın yakınında kullanmayın. Yanlış kullanım, işitme duyusuna zarar verebilir.

Kapalı alanda ateşlemeyin. Yalnızca üretici tarafından önerilen tüfek kapsüllerini kullanın.

7.15 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarı) Oyuncak bisikletler
Güvenlik notu Uyarı. Koruyucu donanım giyilmelidir. Trafikte kullanılmamalıdır.
7.16 Bir çocuğun kütlesini taşıması amaçlanan oyuncaklar
Güvenlik notu Uyarı. 36 aydan büyük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
7.17 Monofilament liflerden oluşan oyuncaklar
Güvenlik notu Uyarı. Uzun saç nedeniyle 10 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
7.18 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarı) Oyuncak scooter'lar
Güvenlik notu

Uyarı. Koruyucu donanım giyilmelidir. Trafikte kullanılmamalıdır. En fazla 20 kg.

Uyarı. Koruyucu donanım giyilmelidir. Trafikte kullanılmamalıdır. En fazla 50 kg.

7.19 Sallanan atlar ve benzer oyuncaklar
Güvenlik notu Uyarı. Düşme riski. 36 aydan küçük çocukları oyuncağın üzerinde otururken veya oyuncakla oynarken gözetimsiz bırakmayın.
7.20 Manyetik/elektrikli deney setleri
Güvenlik notu Uyarı. 8 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Bu üründe (a) küçük mıknatıslar bulunur. Yutulması halinde, bağırsaklarda kalan mıknatıslar birbirine yapışarak ciddi yaralanmalara yol açabilir. Mıknatıslar yutulursa derhal tıbbi yardım alın.
7.21 300 mm'den uzun elektrik kablosu içeren oyuncaklar
Güvenlik notu Uyarı. Uzun kablo. Dolanma sonucu boğulma tehlikesi.
7.22 18 aydan büyük ancak 36 aydan küçük çocuklar için tasarlanmış kordonlu veya zincirli oyuncaklar
Güvenlik notu Uyarı. 18 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Uzun kordon/Uzun zincir. Dolanma sonucu boğulma tehlikesi.

Çizelge 2. 2. Alevlenebilirlik
4.3 ve 4.4

Bir çocuğun oyun oynarken giymesi amaçlanan kostümler ve oyuncaklar

Bir çocuğun içine girmesi amaçlanan oyuncaklar

Güvenlik notu Uyarı. Ateşten uzak tutun.

Çizelge 3. 3. Belirli elementlerin göçü
EN71-3'te uyarı yoktur.

Çizelge 4. 4. Kimya ve ilgili aktiviteler için deney setleri
6.2 Kapların, ambalajların ve cam eşyaların işaretlenmesi
Güvenlik notu Isıtılmamalıdır.
6.3.2 Birincil ambalajın işaretlenmesi
Güvenlik notu

Uyarı. (*) yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Sağlığa zararlı bazı kimyasallar içerir.

Kullanmadan önce talimatları okuyun, dikkate alın ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Kimyasalların, özellikle ağız ve gözler olmak üzere, vücudun hiçbir kısmıyla temas etmesine izin vermeyin.

Küçük çocuk ve hayvanları deney ortamından uzak tutun.

Deney setini (*) yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. Gözetimci yetişkinler için göz koruyucu dahil değildir.

6.3.3 Ek setler... aşağıdaki uyarı
Güvenlik notu

Uyarı. Bu ek sette, deney yapmak için gereken tüm ekipman ve kimyasallar bulunmamaktadır.

Deney yapmak için eksiksiz bir deney seti gereklidir.

7 d) Uyarılar ve ilk yardım bilgilerinin bulunduğu içerik listesi
Güvenlik notu

Gözle temas etmesi durumunda: Gözünüzü bol suyla yıkayın, gerekirse yıkarken gözünüzü açık tutun. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Ağzı suyla çalkalayın ve biraz su için. Kusturmaya çalışmayın. Derhal tıbbi yardım alın.

Solunması durumunda: Kişiyi temiz havaya çıkarın.

Ciltle temas etmesi ve yanık oluşması durumunda: Etkilenen bölgeyi bol suyla en az 10 dakika boyunca yıkayın.

Şüpheniz varsa gecikmeden tıbbi yardım alın. İlgili kimyasalı ve kabını yanınıza alın.

Yaralanma durumunda mutlaka tıbbi yardım alın.

8.2 Gözetimci yetişkinlere yönelik tavsiyeler
8.2 a)
Güvenlik notu Bu talimatları, güvenlik kurallarını ve ilk yardım bilgilerini okuyun, dikkate alın ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
8.2 b)
Güvenlik notu

Kimyasalların yanlış kullanılması yaralanmaya neden olabilir ve sağlığa zarar verebilir.

Yalnızca talimatlarda listelenen deneyleri gerçekleştirin.

8.2 c)
Güvenlik notu Bu deney seti, yalnızca (*) yaşın üzerindeki çocukların kullanımına yöneliktir.
8.2 d)
Güvenlik notu Çocukların kabiliyetleri farklı yaş grupları içinde bile çok fazla farklılık gösterdiğinden gözetimci yetişkinler, hangi deneylerin çocuklar için uygun ve güvenli olduğunu belirlerken kendi takdirini kullanmalıdır. Talimatlar, gözetimci yetişkinlerin herhangi bir deneyin belirli bir çocuğa uygunluğunu değerlendirebilmesini sağlamalıdır.
8.2 e)
Güvenlik notu Gözetimci yetişkin, deneye başlamadan önce uyarıları ve güvenlik bilgilerini çocuk veya çocuklarla birlikte ele almalıdır. Asit, alkali ve yanıcı sıvıların güvenli bir şekilde kullanılmasına özellikle dikkat edilmelidir.
8.2 f)
Güvenlik notu Deney yapılan alanda engel teşkil edecek herhangi bir şey ve yiyecek bulunmamalıdır. Alan iyi aydınlatılmış, havalandırılmış ve su kaynağına yakın olmalıdır. Isıya dayanıklı tablaya sahip sağlam bir masada çalışılmalıdır.
8.2 h)
Güvenlik notu Tekrar kapatılamayan ambalajlardaki maddelerin tamamı, paket açıldıktan sonra tek bir deneyde kullanılıp bitirilmelidir.

Güvenlik kuralları

8.3.1 Kimya setleri, 8.3.2 Kristal yetiştirme setleri ve 8.3.3 Karbondioksit üretilen deney setleri

Güvenlik notu

Kullanmadan önce talimatları okuyun, dikkate alın ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Küçük çocukları, hayvanları ve göz koruyucu takmayan kişileri deney alanından uzak tutun.

Küçük çocukları ve hayvanları deney alanından uzak tutun. Her zaman göz koruyucu kullanın.

Bu deney setini [ve yetiştirilen kristalleri] (*) yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. Kullandıktan sonra tüm ekipmanı temizleyin.

Kullandıktan sonra tüm kapların sıkıca kapatıldığından ve uygun şekilde depolandığından emin olun. Tüm boş kapların uygun şekilde bertaraf edildiğinden emin olun.

Tüm boş kapların ve/veya tekrar kapatılamayan ambalajların düzgün şekilde bertaraf edildiğinden emin olun. Deney yaptıktan sonra ellerinizi yıkayın.

Setle birlikte verilmeyen veya kullanım talimatlarında tavsiye edilmeyen hiçbir ekipmanı kullanmayın.

Deney alanında bir şey yemeyin veya içmeyin.

Kimyasalların göz veya ağız ile temas etmesine izin vermeyin. Setle birlikte verilen kaplara gıda maddesi koymayın. Derhal bertaraf edin. Herhangi bir madde veya solüsyonu vücuda uygulamayın.

Yiyecek veya içeceklerin işlendiği yerlerde ya da yatak odalarında kristal yetiştirmeyin. Sıcak su ve sıcak solüsyon kullanırken dikkatli olun.

Kristal yetiştirirken, sıvı içeren kabın (*) yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerde bulunduğundan emin olun.

Çizelge 5. 5. Deney setleri dışındaki kimyasal oyuncaklar (setler)

4.1, 5.2, 6.2, 7.1.2, 7.2.3, 8.2.1.2.3, 8.2.1.3.3, 8.2.2.6, 8.3, 3, 8.4.3

İşaretleme
Güvenlik notu

Uyarı. (*) yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.

Kullanmadan önce talimatları okuyun, dikkate alın ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

4.2, 5.3, 6.3, 7.1.3, 7.2.4, 8.2.1.2.4, 8.2.1.3.4, 8.2.2.7, 8.3.4, 8.4.4

İlk yardım bilgileri
Güvenlik notu

Gözle temas etmesi durumunda: Gözünüzü bol suyla yıkayın ve yıkarken gözünüzü açık tutun. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Ağzı suyla çalkalayın ve biraz su için. Kusturmaya çalışmayın. Derhal tıbbi yardım alın.

Solunması durumunda: Kişiyi temiz havaya çıkarın.

Kazara aşırı ısınması ve zehirli gazların solunması durumunda: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve acil tıbbi yardım alın.

Ciltle temas etmesi durumunda: Etkilenen bölgeyi bol suyla yıkayın.

4.3 Güvenlik kuralları
Güvenlik notu

Malzemeyi ağzınıza sokmayın. Tozu solumayın.

Vücudunuza uygulamayın.

5.4 Güvenlik kuralları
Güvenlik notu

Tozu solumayın.

Tozu ağzınıza sokmayın.

Yiyecek ve içecek ile temas etmesi amaçlanan eşyalara uygulamayın. Seti yiyecek ve içecekten uzak tutun.

Ateşleme işlemi, oyuncak fonksiyonunun bir parçası değildir. Bu nedenle, çocukları ateşleme sırasında uzak tutun ve yayılan gazları solumayın.

6.4 Güvenlik kuralları
Güvenlik notu

Malzemeyi ağzınıza sokmayın.

130°C'lik sertleştirme sıcaklığını aşmayın, aksi takdirde zararlı gazlar açığa çıkabilir. 30 dakikalık sertleştirme süresini aşmayın.

Sertleştirme işlemi, oyuncak fonksiyonunun bir parçası değildir ve yetişkin gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

Sıcaklığı ölçmek için ev tipi bir fırın termometresi (ör. bimetal) kullanın. Cam termometre kullanmayın.

Malzemeyi ısıtmayın ve yiyecekleri aynı anda ev tipi bir fırında pişirmeyin.

Mikrodalga fırın kullanmayın.

7.1.4 Güvenlik kuralları
Güvenlik notu

180°C'lik eritme sıcaklığını aşmayın.

Eritme işlemi, oyuncak fonksiyonunun bir parçası değildir ve yetişkin gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

Sıcaklığı ölçmek için ev tipi bir fırın termometresi (ör. bimetal) kullanın. Malzemeyi yutmayın.

Malzemeyi ısıtmayın ve yiyecekleri aynı anda ev tipi bir fırında pişirmeyin. Cam termometre kullanmayın.

Önerilen maksimum işleme süresini aşmayın.

Mikrodalga fırın kullanmayın.

7.2.5 Güvenlik kuralları
Güvenlik notu Elde edilen malzemeyi ağzınıza sokmayın.
8.2.2.8 Güvenlik kuralları
Güvenlik notu

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

Yapışkanın cilt, göz ve ağız ile temas etmesine izin vermeyin. Malzemeyi yutmayın.

Dumanı solumayın.

8.3.5 Güvenlik kuralları
Güvenlik notu

Malzemenin gözle temas etmesine izin vermeyin. Malzemeyi ağzınıza sokmayın.

Buharı solumayın.

8.4.5 Güvenlik kuralları
Güvenlik notu

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

Ürünün cilt ve gözle temas etmesine izin vermeyin. Malzemeyi ağzınıza sokmayın.

Buharı solumayın.

10.2 d) Genel ilk yardım bilgileri
Güvenlik notu

Şüpheniz varsa gecikmeden tıbbi yardım alın. Kimyasalı ve/veya ürünü, kabıyla birlikte yanınıza alın.

Yaralanma durumunda mutlaka tıbbi yardım alın.

10.3 Gözetimci yetişkinlere yönelik tavsiyeler
10.3 a)
Güvenlik notu Bu kimyasal oyuncak (*) yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Bu kimyasal oyuncak setini (*) yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.
10.3 b)
Güvenlik notu. Bu talimatları, güvenlik kurallarını ve ilk yardım bilgilerini okuyun, dikkate alın ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
10.3 c)
Güvenlik notu Kimyasalların yanlış kullanılması yaralanmaya neden olabilir ve sağlığa zarar verebilir. Yalnızca talimatlarda listelenen aktiviteleri gerçekleştirin.
10.3 d)
Güvenlik notu Çocukların kabiliyetleri farklı yaş grupları içinde bile çok fazla farklılık gösterdiğinden gözetimci yetişkinler, hangi aktivitelerin çocuklar için uygun ve güvenli olduğunu belirlerken kendi takdirini kullanmalıdır. Talimatlar, gözetimci yetişkinlerin herhangi bir aktivitenin belirli bir çocuğa uygunluğunu değerlendirebilmesini sağlamalıdır.
10.3 e)
Güvenlik notu Gözetimci yetişkin, aktiviteye başlamadan önce uyarıları, güvenlik bilgilerini ve olası tehlikeleri çocuk veya çocuklarla birlikte ele almalıdır. Alkali, asit, ve yanıcı sıvıların güvenli bir şekilde kullanılmasına özellikle dikkat edilmelidir.
10.3 f)
Güvenlik notu Aktivite yapılan alanda engel teşkil edecek herhangi bir şey ve yiyecek bulunmamalıdır. Alan iyi aydınlatılmış, havalandırılmış ve su kaynağına yakın olmalıdır. Isıya dayanıklı tablaya sahip sağlam bir masada çalışılmalıdır.
10.3 g)
Güvenlik notu Çalışma alanı, aktivite gerçekleştirildikten hemen sonra temizlenmelidir.
10.4 Güvenlik kuralları
Güvenlik notu

Belirtilen yaş sınırının altındaki küçük çocukları ve hayvanları aktivite alanından uzak tutun. Kimyasal oyuncakları küçük çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.

Aktiviteden sonra ellerinizi yıkayın. Kullandıktan sonra tüm ekipmanı temizleyin.

Set ile birlikte verilmeyen veya kullanım talimatlarında tavsiye edilmeyen hiçbir ekipmanı kullanmayın.

Aktivite alanında bir şey yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.

Çizelge 6. 6. Parmak boyaları
5.2.1.2 İşaretleme
Güvenlik notu

Uyarı. 3 yaşından küçük çocuklar yetişkin gözetiminde olmalıdır.

Çocuğa vermeden önce talimatlara uygun şekilde suyla karıştırın.

Çizelge 7. 7. Evde kullanılan fiziksel etkinlik oyuncakları
5.1 Uyarılar ve etiketleme
5.1.1 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarı)
Güvenlik notu Uyarı. Yalnızca evde kullanım içindir.
5.1.2
Güvenlik notu

Uyarı. Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın - boğulma tehlikesi.

Çocuklar çok az suda bile boğulabilir. Kullanılmadığı zamanlarda havuzu boş tutun. Şişme havuzu beton, asfalt veya başka bir sert yüzeyin üzerine koymayın.

Çizelge 8. 8. N-Nitrosaminler ve N-nitrozlanabilen maddeler
EN71-12'de uyarı yoktur.
Çizelge 9. 9. Koku oyunları, kozmetik setleri ve tatma oyunları
6.1 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarı) Uyarılar ve etiketleme
Güvenlik notu Uyarı. Alerjiye neden olabilecek kokular içerir.
6.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7, 8 Uyarılar ve etiketleme
Güvenlik notu

Uyarı. (*) yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Yalnızca yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Kullanmadan önce talimatları okuyun, dikkate alın ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Oyunu/seti (*) yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.

Uyarı. Son derece yanıcı sıvılar içerir. 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Gıda alerjisine neden olabilecek (*) içerir. (*) Bileşenlerin adları uyarı metninde belirtilmelidir.

Uyarı. Kırılabilir cam içerir.

Gözle temas etmesi durumunda: Gözünüzü bol suyla yıkayın, gerekirse yıkarken gözünüzü açık tutun. Gerekirse derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Ağzı suyla çalkalayın ve biraz su için. Kusturmaya çalışmayın. Derhal tıbbi yardım alın.

Çizelge 10. 10. Evde kullanılan trambolinler
5.1.1 (2009/48/EC sayılı Direktif'te belirtilen uyarı) Evde kullanıma ilişkin uyarı
Güvenlik notu Uyarı. Yalnızca evde kullanım içindir.
5.2.1, 5.3, 5.4 Uyarılar
Güvenlik notu

Uyarı. Maksimum xx kg.

Uyarı. Yalnızca bir kullanıcı. Çarpışma tehlikesi. Uyarı. Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.

Uyarı. [Trambolinin kapalı ve/veya açık alanda kullanıma yönelik olup olmadığını belirtin]. Uyarı. Üzerinde parende atılmamalıdır.

Uyarı. Zıplamadan önce mutlaka ağ girişinin kapalı olduğundan emin olun. Uyarı. Talimatı okuyun.

Uyarı. Ağ, her (*) yılda bir değiştirilmelidir.

Uyarı. Trambolin, bir yetişkin tarafından montaj talimatlarına uygun şekilde kurulmalı ve ilk kullanımdan önce kontrol edilmelidir.

Uyarı. Ayakkabıyla/Ayakkabısız zıplayın [üretici tarafından belirlendiği şekilde]

Uyarı. Matı ıslakken kullanmayın.

Uyarı. Zıplamadan önce ceplerinizi boşaltın ve ellerinizde bir şey varsa bırakın. Uyarı. Her zaman matın ortasında zıplayın.

Uyarı. Zıplarken bir şey yemeyin. Uyarı. Zıplayarak dışarı çıkmayın.

Uyarı. Sürekli kullanım süresini sınırlayın (düzenli olarak ara verin).

Uyarı. Güçlü rüzgarda kullanmayın ve trambolini sabitleyin.

Gıda içinde bulunan veya gıda ile iç içe geçmiş oyuncaklar için uyarı gereklidir (2009/48/EC sayılı Oyuncak Güvenliği Direktifi, Ek 5, Bölüm B, Madde 7).
Güvenlik notu Uyarı. Oyuncak içerir. Yetişkin gözetiminde kullanılması önerilir.
Not: Amazon, bu bilgileri sizin adınıza doğrulayamaz. Ürünün oyuncak olup olmadığını belirlemek için Yönetmelik'e ve ilgili tebliğlere başvurun.
Önemli: Amazon Türkiye'de satışa sunulan ürünler tedarik ediyorsanız ilgili tüm AB ve yerel Türkiye yasa ve yönetmeliklerinin yanı sıra, söz konusu ürünler ve ürün liste kayıtları için geçerli Amazon politikalarına uymanız gerekir. Bu ürünleri satmak için başvurduğunuzda, gönderdiğiniz tüm bilgi ve belgelerin gerçek, özgün ve doğru olduğunu onaylamış olursunuz. Amazon, bu gereklilikleri karşılamadığınız takdirde satış yetkilerinizi kaldırabilir. Bu yardım sayfasındaki bilgiler yasal öneri niteliği taşımaz ve Amazon, yönetmeliklere yönelik olarak sağlanan harici bağlantıların içeriğinin güncel olduğunu garanti edemez. Ürünlerinizle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz. Amazon liste kaydı gereklilikleri, geçerli tüm yasaları yansıtmayabilir. Ancak, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak sizin yükümlülüğünüzdedir. Bu nedenle, buradaki gerekliliklere uymanın mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmadığını hatırlatmak isteriz.
Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates