Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Türkiye

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun ("Kanun") hedefi, tüketicilere yalnızca güvenli ürünlerin sunulmasını sağlamaktır. Ürünlerin güvenli olmasını sağlamak için üreticilere, ithalatçılara, ürün distribütörlerine ve iktisadi işletmecilere yönelik gereklilikleri tanımlar. Böylelikle tüketiciler ürünlerle ilgili tüm riskler hakkında bilgilendirilir ve tehlikeli ürünler kaldırılabilir.

Kanun, 12 Mart 2020 tarihli Türkiye Resmî Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Yayın tarihinden bir (1) yıl sonra yürürlüğe girecektir. Kanun 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdiğinde, söz konusu konuyla ilgili mevcut yasa olan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılacaktır.

Ancak, 4703 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen teknik mevzuat, Kanun uyarınca yenileri düzenlenene kadar yürürlükte kalacaktır. Bu kanunun detayları için 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat Kanunu'na yönelik yardım sayfasına ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi sayfasına bakın.

Kanun’da yer alan tüm unsurlara uymakla yükümlüsünüzdür. Bu materyal sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal tavsiye niteliği taşımaz. Ürününüzle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz.

Hangi ürünler Kanun kapsamındadır?

Kanun; piyasaya sürülmesi amaçlanan, teklif edilen, piyasaya sürülen veya hizmete sunulan tüm ürünler için geçerlidir.

Bir ürünle ilgili "özel bir kanun" varsa, "özel kanunda" herhangi bir yönetmeliğin bulunmadığı durumlarda da 7223 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Kanun uyarınca "güvenli ürün" nedir?

"Güvenli ürün"; kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, bakımı ve gözetimine ilişkin talimatlara uygun şekilde kullanıldığında risk taşımayan veya sadece ürünün kullanımına özgü asgari risk taşıyan, insan sağlığı ve güvenliği için gerekli düzeyde koruma sağlayan üründür.

Kanun kapsamında kimler yükümlülük taşır?

Kanun, "üreticiler", "ithalatçılar" ve "distribütörler" ile "iktisadi işletmeciler[1]" için yükümlülükler getirir.

Bir ürünü üreterek piyasaya sürüyorsanız veya bir başkasının adınızla ya da ticari adınızla ürünü tasarlamasını veya üretmesini sağlıyorsanız üretici kabul edilirsiniz.

Bir ürünü ithal ederek piyasaya süren kişi veya tüzel kişiyseniz ithalatçı kabul edilirsiniz.

Ürünü piyasaya sürerek tedarik zincirinde rol alan, ithalatçı ve üretici dışındaki bir kişi veya tüzel kişiyseniz distribütör kabul edilirsiniz.

Üretici, yetkili temsilci, ithalatçı veya distribütörseniz ya da ilgili teknik mevzuat kapsamında ürünü üretmekten, piyasaya sürmekten veya kullanıma sunmaktan sorumluysanız iktisadi işletmeci kabul edilirsiniz.

[1] "İktisadi İşletmeci".

Üretici olarak ne gibi yükümlülükleriniz bulunur?

Üreticiler, tüketicilere yalnızca güvenli ürünler sağlamalıdır. Teknik mevzuata uygun olarak üretilen ürünler, güvenli ürün olarak kabul edilir. Üreticilerin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 • Üreticinin piyasaya sürdüğü bir ürünle ilgili sorun yaşamış kişilerin zararlarını telafi etme
 • Yalnızca teknik mevzuata veya piyasa ile ilgili genel ürün güvenliği yönetmeliklerine uygun olan ürünleri piyasaya sunma
 • Yönetmelikler tarafından gerekli kılındığında, teknik dosyayı oluşturma, uygunluk değerlendirmesi yapma veya yaptırma, uygunluk beyanını ya da uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlenme ve uygunluk işaretini ürüne yerleştirme
 • Teknik dosyayı ve uygunluk değerlendirmesiyle ilgili belgeleri teknik mevzuatta belirtilen süre boyunca veya herhangi bir koşulda 10 yıl boyunca saklama
 • Seri üretim süresince ürünün ilgili kurallara uygunluğunu korumak için gerekli önlemleri alma, ürünün tasarımındaki veya kalitesindeki ya da kurallardaki değişiklikleri izleme ve gereken işlemleri yapma
 • Taşıdıkları olası risklerle orantılı olarak piyasada mevcut olan ürünleri örnek alma yoluyla test edip inceleme; şikayetleri, uyumsuz ürünleri ve geri çekilen ürünleri kaydetme ve distribütörleri bunlara ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili bilgilendirme
 • Üründe model, parti ve seri numarasının veya yönetmeliklerin gerektirdiği diğer bilgilerin kolayca görülebilir ve okunaklı şekilde bulunmasını sağlama ya da ürün boyutunun veya yapısının buna uygun olmadığı durumlarda bu bilgileri ambalajda ya da ürüne eklenmiş bir belgede sunma
 • Yönetmelikler tarafından gerekli kılındığında, adı, tescilli ticari adı veya markanın yanı sıra açık adresi ürünün üzerinde, bu mümkün değilse, ürünün ambalajında ya da ürüne eklenmiş bir belgede belirtme
 • Ürünün doğurabileceği risklere karşı gerekli önlemleri alma, bu risklerden kaçınmak için gerekli bilgileri ve ürünün montaj, kullanım ve bakım talimatlarını son kullanıcılara Türkçe olarak sunma
 • Üretici, piyasaya sunmuş olduğu bir ürünün uygun olmadığını öğrendiğinde veya bilmesi gerektiğinde ürünü uygun duruma getirmek için gerekli düzeltici önlemleri derhal alma ve gerekirse ürünün piyasaya sunulmasını durdurma ve ürünü toplatma ya da geri çekme, düzeltici önlemler ve sonuçlarla ilgili olarak yetkili makamlara bilgi verme
 • Piyasaya sunduğu ürünlerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılmasına ilişkin olarak yetkili makamlar tarafından verilen talimatları yerine getirme ve ürünün uygunluğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi yetkili makamlara Türkçe olarak veya yetkili makamların kabul ettiği başka bir dilde sunma
 • Gerekirse, belirtilen prosedürlere uygun olarak teknik mevzuatın gerektirdiği resmî kayıt işlemlerini yapma veya yaptırma
 • Başka bir taraftan alınmışsa numunenin ücretini ödeme

İthalatçı olarak ne gibi yükümlülükleriniz bulunur?

İthalatçılar, üreticilerle benzer yükümlülüklere sahiptir. Buna göre, ithalatçıların yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 • Üreticinin piyasaya sürdüğü bir ürünle ilgili sorun yaşamış kişilerin kayıplarını telafi etme
 • Yalnızca teknik mevzuata veya piyasa ile ilgili genel ürün güvenliği yönetmeliklerine uygun olan ürünleri piyasaya sunma
 • Ürünü sunmadan önce ürünün uygunluk işaretlerini taşıdığını, ürünle birlikte gerekli belgelerin sunulduğunu ve üreticinin, üründe veya ilgili belgelerde sağlanacak bilgilerle ve teknik belgelerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulama
 • Ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesi gereken durumlarda ürünü ilgili kurallara uygun hale getirmeden piyasaya sunmama ve ürünün risk taşıdığı her durumda üreticiyi ve yetkili makamları bilgilendirme
 • Yönetmelikler tarafından gerekli kılındığında, adı, tescilli ticari adı veya markanın yanı sıra açık adresi ürünün üzerinde, bu mümkün değilse, ambalajda ya da ürüne eklenmiş bir belgede belirtme (üreticinin teknik mevzuatla ilgili olarak sağladığı bilgileri engellemeyecek şekilde)
 • Ürünün doğurabileceği risklere karşı gerekli önlemleri alma ve bu risklerin önüne geçmek için gerekli bilgileri sağlama
 • Ürünün montajı, kullanımı ve bakımı ile ilgili talimatları son kullanıcılara Türkçe olarak sunma
 • Ürünün sorumluluğu kendisine aitken depolama ve taşıma koşullarının teknik mevzuatı veya genel ürün güvenliği yönetmeliklerini ihlal etmemesini sağlama
 • Ürünlerin sunduğu olası risklere orantılı olarak piyasada mevcut olan ürünleri örnek alma yoluyla test edip inceleme; şikayetleri, uyumsuz ve geri çekilen ürünleri takip etme; üreticiyi ve distribütörleri takip faaliyetleri hakkında bilgilendirme
 • İthalatçı, piyasaya sunmuş olduğu bir ürünün uygun olmadığını öğrendiğinde veya bilmesi gerektiğinde ürünü uygun düzeye getirmek için gerekli düzeltici önlemleri derhal alma ve gerekirse ürünün piyasaya sunulmasını durdurma ve ürünü toplatma ya da geri çekme, düzeltici önlemler ve sonuçlarla ilgili olarak yetkili makamlara bilgi verme
 • Ürünün teknik mevzuata uygunluğu ile ilgili belgeleri mevzuatta belirtilen süre boyunca (süre belirtilmemişse en az on yıl boyunca), talep üzerine yetkili makamlara Türkçe olarak veya yetkili makamların kabul ettiği başka bir dilde sağlama
 • Piyasaya sunduğu ürünlerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılmasına ilişkin olarak yetkili makamlar tarafından verilen talimatları yerine getirme
 • Gerekirse, belirtilen prosedürlere uygun olarak teknik mevzuatın gerektirdiği resmî kayıt işlemlerini yapma veya yaptırma
 • Başka bir taraftan alınmışsa numunenin ücretini ödeme

Distribütör olarak ne gibi yükümlülükleriniz bulunur?

Distribütörlerin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 • Ürünü sunmadan önce ürünün uygunluk işaretlerini taşıdığını, ürünle birlikte gerekli belgelerin, talimatların ve güvenlik kurallarının Türkçe olarak sunulduğunu ve üreticinin veya ithalatçının, üründe ya da ilgili belgelerde sağlanacak bilgilerle ve teknik belgelerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulama
 • Üretici ya da ithalatçı tarafından eklenmesi zorunlu olan veya ürün güvenliğiyle ilgili bilgilerin görünürlüğünün, ürün veya ambalaja eklenecek etiket, fiyat, uyarı ve benzeri bilgilerce engellenmemesini sağlama
 • Ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesi gereken durumlarda ürünü ilgili kurallara uygun hale getirmeden piyasaya sunmama ve ürünün risk taşıdığı her durumda üreticiyi ya da ithalatçıyı ve kamu kurumlarını bilgilendirme
 • Ürünün sorumluluğu kendisine aitken depolama ve taşıma koşullarının teknik mevzuatı veya genel ürün güvenliği yönetmeliklerini ihlal etmemesini sağlama
 • Distribütör, piyasaya sunduğu bir ürünün uygun olmadığını öğrendiğinde ya da bunu bilmesi gerektiğinde üretici veya ithalatçının derhal ürünü uygun hale getirmek için gerekli düzeltici önlemleri almasını, ürünün piyasaya sunulmasını durdurmasını ya da ürünü toplatmasını veya geri çekmesini sağlama; ürünün risk teşkil etmesi durumunda üreticiyi ya da ithalatçıyı bilgilendirme, düzeltici önlemler ve sonuçları konusunda yetkili makamlara bilgi verme
 • Piyasadaki ürünlerin taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde ilgili iktisadi işletmeciyle iş birliği yapma
 • Ürünlerin özelliklerini önemli ölçüde değiştiren distribütörler, Kanun nezdinde üretici olarak kabul edilir.

Temel bilgiler

Piyasaya sürülmesi amaçlanan, teklif edilen, piyasaya sürülen veya hizmete sunulan tüm ürünlerin üreticileri ve ithalatçıları temel yükümlülükleri yerine getirmelidir.

Distribütörlerin kanunlara uymak gibi ikincil yükümlülükleri olsa da Kanun’a dayanan farklı yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bu yükümlülüklerden önemli bir tanesi de, yetkili makamların talep etmesi durumunda 10 gün içinde üreticinin veya ithalatçının adını ve irtibat bilgilerini sağlamaktır. Üretici veya ithalatçı ile ilgili bilgisi yoksa ürünün tedarikçisiyle ilgili bilgi vermesi gerekir. Bu gerekliliğe uyulmaması durumunda distribütörler üretici veya imalatçı olarak kabul edilir.

Ek bilgiler

Kanun hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerini ziyaret etmenizi şiddetle öneririz:

Önemli: Amazon Türkiye'de satışa sunulan ürünler tedarik ediyorsanız ilgili tüm AB ve yerel Türk yasa ve yönetmeliklerinin yanı sıra, söz konusu ürünler ve ürün liste kayıtları için geçerli Amazon politikalarına uymanız gerekir. Bu ürünleri satmak için başvurduğunuzda, gönderdiğiniz tüm bilgi ve belgelerin gerçek, özgün ve doğru olduğunu onaylamış olursunuz. Amazon, bu gereklilikleri karşılamadığınız takdirde satış yetkilerinizi kaldırabilir. Bu yardım sayfasındaki bilgiler yasal öneri niteliği taşımaz ve Amazon, yönetmeliklere yönelik olarak sağlanan harici bağlantıların içeriğinin güncel olduğunu garanti edemez. Ürünlerinizle ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında sorularınız varsa hukuk danışmanınıza başvurmanızı öneririz. Amazon liste kaydı gereklilikleri, geçerli tüm yasaları yansıtmayabilir. Ancak, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak sizin yükümlülüğünüzdedir. Bu nedenle, buradaki gerekliliklere uymanın mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmadığını hatırlatmak isteriz.
Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates